Písma
Náuka a zmluvy 31
predchádzajúce ďalej

Oddiel 31

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Thomasovi B. Marshovi v septembri 1830. Bolo dané bezprostredne po konferencii Cirkvi (pozri záhlavie k oddielu 30). Thomas B. Marsh bol pokrstený začiatkom tohto mesiaca a bol vysvätený starším v Cirkvi predtým, ako bolo dané toto zjavenie.

1–6, Thomas B. Marsh je povolaný kázať evanjelium a je uistený, že jeho rodina je v poriadku; 7–13, Dostáva radu, aby bol trpezlivý, vždy sa modlil a nasledoval Utešiteľa.

1 aThomas, syn môj, požehnaný si pre vieru svoju v dielo moje.

2 Hľa, mal si veľa strastí kvôli rodine svojej; a predsa, požehnám teba a rodinu tvoju, áno, maličkých tvojich; a prichádza deň, kedy oni uveria a budú poznať pravdu, a budú jedno s tebou v cirkvi mojej.

3 Pozdvihni srdce svoje a raduj sa, lebo hodina misie tvojej prichádza; a jazyk tvoj bude uvoľnený a budeš oznamovať tomuto pokoleniu aradostné zvesti veľkej radosti.

4 Budeš aoznamovať veci, ktoré boli zjavené služobníkovi môjmu Josephovi Smithovi ml. Začneš kázať od tejto doby naďalej, áno, žať na poli, ktoré sa už bzabelelo, aby bolo spálené.

5 Takže, aoháňaj sa kosákom svojím celou dušou svojou a hriechy tvoje sú ti bodpustené, a budeš obťažkaný csnopmi na chrbte svojom, lebo drobotník je hodný mzdy svojej. A preto, rodina tvoja bude žiť.

6 Hľa, veru hovorím ti, odíď od nich len na malú chvíľu a hlásaj slovo moje, a ja pripravím miesto pre nich.

7 Áno, aotvorím srdcia ľudí, a oni ťa prijmú. A ja zriadim cirkev rukou tvojou;

8 A ty ich budeš aposilňovať a pripravovať na dobu, kedy budú zhromažďovaní.

9 Buď atrpezlivýbstrastiach, nehanob tých, ktorí hanobia. Riaď cdom svoj v miernosti a buď stály.

10 Hľa, hovorím ti, že budeš lekárom pre cirkev, ale nie pre svet, lebo oni ťa neprijmú.

11 Choď cestou svojou, kamkoľvek chcem, a bude ti dané aUtešiteľom, čo budeš činiť a kam pôjdeš.

12 aModli sa vždy, aby si nevošiel do bpokušenia a nestratil odmenu svoju.

13 Buď averný do konca a hľa, ja som bs tebou. Tieto slová nie sú od človeka ani od ľudí, ale odo mňa, dokonca od Ježiša Krista, tvojho Vykupiteľa, cvôľou Otcovou. Amen.