Písma
Náuka a zmluvy 96
predchádzajúce ďalej

Oddiel 96

Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, ukazujúce rád mesta alebo kolu Sionu v Kirtlande v štáte Ohio 4. júna 1833 ako príklad Svätým v Kirtlande. Bolo to pri príležitosti konferencie vysokých kňazov a hlavným prejednávaným námetom bolo pridelenie určitých pozemkov, známych ako Frenchova farma, vlastnených Cirkvou neďaleko Kirtlandu. Pretože sa konferencia nemohla dohodnúť, kto má prevziať starostlivosť o farmu, všetci súhlasili s tým, aby sa Prorok ohľadom tejto záležitosti pýtal Pána.

1, Kôl Sionu Kirtland má byť učinený silným; 2–5, Biskup má rozdeliť dedičstvo pre Svätých; 6–9, John Johnson má byť členom zjednoteného rádu.

1 Hľa, hovorím vám, tu je múdrosť, skrze ktorú môžete vedieť, ako jednať ohľadom tejto záležitosti, lebo je pre mňa nutné, aby tento akôl, ktorý som zriadil pre silu Sionu, bol učinený silným.

2 Takže, nech služobník môj Newel K. Whitney prevezme starostlivosť o miesto, ktoré je medzi vami menované, na ktorom zamýšľam postaviť svoj svätý dom.

3 A znova, nech je rozdelené na pozemky podľa múdrosti na prospech tých, ktorí usilujú o dedičstvo, ako bude rozhodnuté v rade medzi vami.

4 Takže, majte sa na pozore, aby ste venovali starostlivosť tejto záležitosti a onému podielu, ktorý je nutný k prospechu arádu môjho, k prineseniu slova môjho deťom ľudským.

5 Lebo hľa, veru hovorím vám, toto je pre mňa najnutnejšie, aby slovo moje vyšlo k deťom ľudským, k podmaneniu sŕdc detí ľudských pre dobro vaše. Tak je. Amen.

6 A znova, veru hovorím vám, je to múdrosť vo mne a nutné pre mňa, aby služobník môj John Johnson, ktorého obeť som prijal a ktorého modlitby som počul, ktorému dávam zasľúbenie večného života, nakoľko bude odteraz zachovávať prikázania moje –

7 Lebo on je potomok aJozefa a podielnik požehnaní zasľúbenia učineného otcom jeho –

8 Veru hovorím vám, je pre mňa nutné, aby sa stal členom rádu, aby mohol pomáhať pri prinášaní slova môjho deťom ľudským.

9 Takže vy ho vysvätíte k tomuto požehnaniu a on sa bude usilovne snažiť, aby odstránil záväzky, ktoré sú na dome menovanom medzi vami, aby v ňom mohol prebývať. Tak je. Amen.