Písma
Náuka a zmluvy 105


Oddiel 105

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, pri rieke Fishing v štáte Missouri 22. júna 1834. Svätí z Ohia a ďalších oblastí pochodovali pod vedením Proroka do Missouri v expedícii neskôr známej ako Sionská výprava. Ich cieľom bolo sprevádzať vyhnaných Svätých z Missouri späť na ich pozemky v kraji Jackson. Usadlíci z Missouri, ktorí predtým prenasledovali Svätých sa obávali odplaty od Sionskej výpravy a preventívne napadli niekoľko Svätých žijúcich v kraji Clay v štáte Missouri. Potom ako guvernér Missouri stiahol svoj sľub, že bude podporovať Svätých, obdržal Joseph Smith toto zjavenie.

1–5, Sion bude vybudovaný skrze prispôsobenie sa celestiálnemu zákonu; 6–13, Vykúpenie Sionu je na krátky čas pozdržané; 14–19, Pán bude bojovať bitky Sionu; 20–26, Svätí majú byť múdri a nemajú sa vychvaľovať mocnými skutkami, keď sa zhromažďujú; 27–30, Majú byť zakúpené pozemky v Jacksone a v susedných krajoch; 31–34, Starší majú obdržať v dome Pána v Kirtlande obdarovanie; 35–37, Svätí, ktorí sú povolaní a vyvolení, budú posvätení; 38–41, Svätí majú svetu pozdvihnúť koruhvu mieru.

1 Veru hovorím vám, ktorí ste sa zhromaždili, aby ste sa mohli dozvedieť moju vôľu ohľadom avykúpenia sužovaného ľudu môjho –

2 Hľa, hovorím vám, keby nebolo apriestupkov ľudu môjho, hovorím ohľadom cirkvi, a nie jednotlivcov, mohli byť vykúpení dokonca teraz.

3 Ale hľa, nenaučili sa byť poslušní vecí, ktoré som žiadal z ich rúk, ale sú plní všelijakých druhov zla, a anedávajú z majetku svojho, ako sa sluší na svätých, chudobným a sužovaným medzi sebou;

4 A nie sú ajednotní podľa jednoty vyžadovanej zákonom celestiálneho kráľovstva;

5 aSion nemôže byť vybudovaný, biba ak to bude podľa zásad czákona celestiálneho kráľovstva; inak ho nemôžem prijať k sebe.

6 A ľud môj musí nevyhnutne byť atrestaný, dokiaľ sa nenaučí bposlušnosti, musí to nevyhnutne byť, skrze veci, ktorými trpia.

7 Nehovorím ohľadom tých, ktorí sú určení, aby viedli ľud môj, ktorí sú aprvými staršími cirkvi mojej, lebo oni všetci nie sú pod týmto odsúdením;

8 Ale hovorím ohľadom cirkví svojich nachádzajúcich sa kdekoľvek – sú mnohí, ktorí povedia: Kde je ich Boh? Hľa, on ich oslobodí v čase trápenia, inak nepôjdeme hore do Sionu a peniaze svoje si ponecháme.

9 Takže, v dôsledku apriestupkov ľudu môjho je pre mňa žiaduce, aby starší moji počkali krátky čas na vykúpenie Sionu –

10 Aby oni sami mohli byť pripravení a aby ľud môj mohol byť učený dokonalejšie a mohol mať skúsenosť, a mohol poznať dokonalejšie apovinnosť svoju a veci, ktoré žiadam z ich rúk.

11 A toto nemôže byť uskutočnené, pokiaľ astarší moji nebudú bobdarovaní mocou z výsosti.

12 Lebo hľa, pripravil som veľké obdarovanie a požehnanie, aby na nich bolo avyliate, nakoľko sú verní a pokračujú v pokore predo mnou.

13 Takže je pre mňa žiaduce, aby starší moji počkali krátky čas na vykúpenie Sionu.

14 Lebo hľa, nežiadam z ich rúk, aby bojovali bitky Sionu; lebo, ako som hovoril v predchádzajúcom prikázaní, dokonca tak splním – ja budem abojovať bitky vaše.

15 Hľa, vyslal som aničiteľa, aby ničil a pustošil nepriateľov mojich; a po nemnohých rokoch od toho času nebudú ponechaní, aby špinili dedičstvo moje a brúhali sa menu môjmu v krajinách, ktoré som czasvätil pre zhromažďovanie svätých svojich.

16 Hľa, prikázal som služobníkovi svojmu Josephovi Smithovi ml., aby povedal asile domu môjho, dokonca bojovníkom mojim, mladým mužom mojim a tým stredného veku, aby sa zhromaždili k vykúpeniu ľudu môjho a strhli veže nepriateľov mojich, a rozptýlili ich bstrážnikov;

17 Ale sila domu môjho nepočúvala slová moje.

18 Ale nakoľko sa vyskytujú tí, ktorí počúvali slová moje, pripravil som pre nich požehnanie a aobdarovanie, ak zostanú verní.

19 Počul som ich modlitby a prijmem ich obeť; a je pre mňa žiaduce, aby boli privedení tak ďaleko pre skúšku ich aviery.

20 A teraz, veru hovorím vám, prikázanie vám dávam, že toľko, koľko ich prišlo sem, ktorí môžu zostať v okolitej krajine, nech zostanú;

21 A tí, ktorí nemôžu zostať, ktorí majú rodinu na východe, nech zostanú krátky čas, tak ako im určí služobník môj Joseph;

22 Lebo ja mu budem ohľadom tejto záležitosti radiť a všetky veci, ktoré im určí, budú naplnené.

23 A nech všetok ľud môj, ktorý prebýva v okolitej krajine, je veľmi verný a plný modlitby, a pokorný predo mnou, a nevyjavuje veci, ktoré som im zjavil, pokiaľ to nebude múdrosť vo mne, aby boli zjavené.

24 Nehovorte o susedoch, ani sa anevychvaľujte vierou ani mocnými skutkami, ale starostlivo sa zhromažďujte, v jednej krajine toľko, koľko môže byť, v súlade s pocitmi ľudí;

25 A hľa, dám vám priazeň a milosť v ich očiach, aby ste mohli bývať v amieri a v bezpečí, zatiaľ čo týmto ľuďom budete hovoriť: Vykonávajte pre nás súd a spravodlivosť podľa zákona a napravujte bezprávie na nás spáchané.

26 Teraz, hľa, hovorím vám, priatelia moji, týmto spôsobom môžete nájsť priazeň v očiach tohto ľudu, pokiaľ sa avojsko izraelské nestane veľmi veľkým.

27 A ja budem srdce tých ľudí obmäkčovať, tak ako som obmäkčil srdce aFaraóna, z času na čas, dokiaľ služobník môj Joseph Smith ml. a starší moji, ktorých som určil, nebudú mať čas zhromaždiť silu domu môjho,

28 A vyslať amúdrych mužov, aby naplnili to, čo som prikázal ohľadom bzakúpenia všetkých pozemkov v kraji Jackson, ktoré môžu byť zakúpené, a v susedných krajoch naokolo.

29 Lebo mojou vôľou je, aby boli tieto pozemky zakúpené; a keď budú zakúpené, aby ich svätí moji vlastnili podľa azákonov zasvätenia, ktoré som dal.

30 A keď budú tieto pozemky zakúpené, budem pokladať avojská izraelské za nevinné ohľadom ujatia sa vlastníctva svojich vlastných pozemkov, ktoré skôr zakúpili za peniaze svoje, a za zvrhnutie veží nepriateľov mojich, ktorí na nich môžu byť, a rozptýlenie ich strážcov a bodplatenie nepriateľom mojim do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia.

31 Ale najskôr nech sa vojsko moje stane veľmi veľkým a nech je aposvätené predo mnou, aby sa mohlo stať žiarivým ako slnko a jasné ako bmesiac a aby zástavy jeho mohli byť desivé pre všetky národy;

32 Aby kráľovstvá tohto sveta mohli byť nútené priznať si, že kráľovstvo Sionu je určite akráľovstvo nášho Boha a jeho Krista; takže, bpoddajme sa zákonom Sionu.

33 Veru hovorím vám, je pre mňa žiaduce, aby prví starší cirkvi mojej obdržali aobdarovanie svoje z výsosti v dome mojom, ktorý som prikázal, aby bol postavený menu môjmu v krajine Kirtland.

34 A nech oné prikázania, ktoré som dal ohľadom Sionu a jeho azákona, sú po vykúpení jeho vykonávané a naplňované.

35 Bol deň apovolávania, ale prišiel čas pre deň vyvolenia; a nech sú vyvolení tí, ktorí sú toho bhodní.

36 A bude to ukázané služobníkovi môjmu hlasom Ducha, tí, ktorí sú avyvolení; a oni budú bposvätení;

37 A nakoľko budú nasledovať arady, ktoré dostávajú, budú mať po mnohých dňoch moc uskutočniť všetky veci týkajúce sa Sionu.

38 A znova, hovorím vám, predložte prosbu mieru, nielen k ľuďom, ktorí vás trýznili, ale tiež k všetkým ľuďom;

39 A pozdvihnite akoruhvu bmieru a učiňte prehlásenie o mieri ku končinám zeme;

40 A učiňte ponuky mieru tým, ktorí vás trýznili, podľa hlasu Ducha, ktorý je vo vás, a avšetky veci budú pôsobiť spoločne pre dobro vaše.

41 Takže, buďte verní; a pozrite a uzrite, aja som s vami až do konca. Tak je. Amen.