Náuka a zmluvy 26
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 26

  Zjavenie dané Josephovi Smithovi, Prorokovi, Oliverovi Cowderymu a Johnovi Whitmerovi v Harmony v štáte Pensylvánia v júli 1830 (pozri záhlavie k oddielu 24).

  1, Sú poučení, aby študovali písma a kázali; 2, Je potvrdený zákon všeobecného súhlasu.

  1 Hľa, hovorím vám, že budete venovať čas svoj aštúdiu písiem a kázaniu, a konfirmovaniu cirkvi v bColesville, a konaniu prác svojich na pôde, tak ako je to potrebné, pokiaľ potom nepôjdete na západ, aby ste konali budúcu konferenciu; a potom bude oznámené, čo budete činiť.

  2 A všetky veci budú v cirkvi konané so avšeobecným súhlasom, s mnohou modlitbou a vierou, lebo všetky veci obdržíte skrze vieru. Amen.