Písma
Náuka a zmluvy 112
predchádzajúce ďalej

Oddiel 112

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Thomasovi B. Marshovi v Kirtlande v štáte Ohio 23. júla 1837, ohľadom Dvanástich apoštolov Baránkových. Toto zjavenie bolo prijaté v deň, kedy Starší Heber C. Kimball a Orson Hyde po prvýkrát kázali evanjelium v Anglicku. Thomas B. Marsh bol v tej dobe prezidentom Kvóra dvanástich apoštolov.

1–10, Dvanásti majú vyslať evanjelium a pozdvihnúť varovný hlas ku všetkým národom a ľuďom; 11–15, Majú vziať svoj kríž, nasledovať Ježiša a pásť Jeho ovce; 16–20, Tí, ktorí prijímajú Prvé predsedníctvo, prijímajú Pána; 21–29, Temnota pokrýva zem a iba tí, ktorí uveria a budú pokrstení, budú spasení; 30–34, Prvé predsedníctvo a Dvanásti držia kľúče dispenzácie plnosti časov.

1 Veru tak hovorí Pán tebe, služobník môj Thomas: Počul som modlitby tvoje; a almužny tvoje vystúpili ako apripomienka predo mňa, v prospech tých, bratov tvojich, ktorí boli vyvolení, aby vydávali svedectvo o mojom mene a bvysielali ho doširoka medzi všetky národy, pokolenia, jazyky a ľudí, a vysvätení skrze pôsobenie služobníkov mojich.

2 Veru hovorím ti, v srdci tvojom a pri tebe bolo niekoľko málo vecí, ktorými som ja, Pán, nebol veľmi potešený.

3 A predsa, nakoľko si sa aponížil, budeš povýšený; takže, všetky hriechy tvoje sú ti odpustené.

4 Nech je srdce tvoje aveselé pred tvárou mojou; a budeš vydávať svedectvo o mene mojom nielen bpohanom, ale tiež cŽidom; a budeš vysielať slovo moje do končín zeme.

5 aSvár sa, takže, ráno za ránom; a deň za dňom nech bvarovný hlas tvoj vychádza; a keď prichádza noc, nenechaj obyvateľov zeme pre reč svoju driemať.

6 Nech príbytok tvoj je v Sione známy a anesťahuj dom svoj; lebo ja, Pán, mám pre teba na vykonanie veľké dielo ohľadom zvestovania mena môjho medzi deťmi ľudskými.

7 Takže, aopáš pre dielo toto bedrá svoje. Nech sú nohy tvoje tiež obuté, lebo ty si vyvolený a cesta tvoja leží medzi horami a medzi mnohými národmi.

8 A slovom tvojím budú mnohí vysokí aponížení a slovom tvojím budú mnohí nízki povýšení.

9 Hlas tvoj bude pokarhaním pre priestupníka; a nech pri pokarhaní tvojom jazyk ohovárača ustane v zvrátenosti svojej.

10 Buď apokorný; a Pán tvoj Boh ťa povedie za ruku a dá ti odpoveď na modlitby tvoje.

11 Poznám srdce tvoje a poznám modlitby tvoje ohľadom bratov tvojich. Buď nestranný voči nim v aláske, aby neprevyšovala lásku k mnohým iným, ale nech láska tvoja k nim je ako k tebe samému a nech sa láska tvoja rozhojňuje ku všetkým ľuďom a ku všetkým, ktorí milujú meno moje.

12 A modli sa za bratov svojich z Dvanástich. Napomínaj ich ostro pre meno moje a nech sú napomínaní pre všetky hriechy svoje a buď predo mnou verný amenu môjmu.

13 A po ich apokušeniach a mnohom bsúžení, hľa, ja, Pán, ich vyhľadám, a ak nebudú zatvrdzovať srdcia svoje a ak nebudú zatvrdzovať šije svoje proti mne, budú cobrátení a ja ich uzdravím.

14 Teraz, hovorím ti, a čo hovorím tebe, hovorím všetkým Dvanástim: Povstaňte a opášte bedrá svoje, vezmite akríž svoj, nasledujte ma a bpaste ovce moje.

15 Nepovyšujte sa; anebúrte sa proti služobníkovi môjmu Josephovi; lebo veru hovorím vám, ja som s ním a ruka moja bude nad ním; a bkľúče, ktoré som mu dal, a tiež vám, mu nebudú odňaté, pokiaľ neprídem.

16 Veru hovorím tebe, služobník môj Thomas, ty si ten muž, ktorého som vyvolil, aby držal kľúče kráľovstva môjho, ktoré sa týkajú Dvanástich, doširoka medzi všetkými národmi –

17 Aby si mohol byť služobníkom mojím, aby si odomykal dvere kráľovstva na všetkých miestach, kam služobník môj Joseph a služobník môj aSidney, a služobník môj bHyrum nemôžu prísť;

18 Lebo na nich som na krátky čas vložil bremeno všetkých cirkví.

19 A preto, kdekoľvek ťa pošlú, tam choď, a ja budem s tebou; a na akomkoľvek mieste budeš hlásať meno moje, tam ti budú otvorené aúčinné dvere, aby mohli prijať slovo moje.

20 Ktokoľvek aprijíma slovo moje, mňa prijíma, a ktokoľvek prijíma mňa, prijíma tých, Prvé predsedníctvo, ktorých som poslal, ktorých som urobil radcami, pre meno svoje, pre vás.

21 A znova, hovorím vám, že ktoréhokoľvek pošlete v mene mojom, hlasom bratov svojich, aDvanástich, patrične vami odporučených a bsplnomocnených, budú mať moc otvárať dvere kráľovstva môjho pre akýkoľvek národ, kamkoľvek ich pošlete –

22 Nakoľko sa pokoria predo mnou a zotrvajú v slove mojom, a budú apočúvať hlas Ducha môjho.

23 Veru, veru hovorím vám, atemnota pokrýva zem a hustá temnota myseľ ľudí a všetko telo je bskazené pred tvárou mojou.

24 Hľa, aodplata prichádza rýchlo na obyvateľov zeme, deň hnevu, deň spálenia, deň pustošenia, bplaču, žialenia a bedákania; a ako víchrica to príde na celú tvár zeme, hovorí Pán.

25 A na dome mojom to azačne a z domu môjho to vyjde, hovorí Pán;

26 Najprv medzi tými medzi vami, hovorí Pán, ktorí atvrdili, že poznajú meno moje, a bnepoznali ma a crúhali sa mi uprostred domu môjho, hovorí Pán.

27 Takže, dbajte na to, aby ste sa na tomto mieste neznepokojovali ohľadom záležitostí cirkvi mojej, hovorí Pán.

28 Ale aočistite srdcia svoje predo mnou; a potom bchoďte do celého sveta a kážte evanjelium moje každému stvoreniu, ktoré ho neobdržalo;

29 A ten, kto auverí a bude bpokrstený, bude spasený, a ten, kto neuverí a nebude pokrstený, bude czatratený.

30 Lebo vám, aDvanástim, a oným, bPrvému predsedníctvu, ktorí sú ustanovení s vami, aby boli radcami vašimi a vodcami vašimi, je daná moc kňazstva, pre posledné dni a pre posledný čas, v ktorých je cdispenzácia plnosti časov,

31 Ktorú to moc držíte v spojení so všetkými tými, ktorí obdržali dispenzáciu v ktorejkoľvek dobe od počiatku stvorenia;

32 Lebo veru hovorím vám, akľúče dispenzácie, ktoré ste obdržali, bprechádzali od otcov a naposledy zo všetkého boli z neba zoslané vám.

33 Veru hovorím vám, hľa, aké veľké je povolanie vaše. aOčistite srdcia svoje a odev svoj, aby krv tohto pokolenia nebola bžiadaná z rúk vašich.

34 Buďte verní, dokiaľ aneprídem, lebo ja prídem rýchlo; a odmena moja je so mnou, aby som odplatil každému človeku podľa toho, aké bude bdielo jeho. Ja som Alfa i Omega. Amen.