Náuka a zmluvy 75
  Footnotes
  Theme

  Oddiel 75

  Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Amherste v štáte Ohio 25. januára 1832. Tento oddiel pozostáva z dvoch rôznych zjavení (prvé je vo veršoch 1 až 22 a druhé vo veršoch 23 až 36) daných v rovnaký deň. Bolo to pri príležitosti konferencie, na ktorej bola Josephovi Smithovi vyjadrená podpora a bol vysvätený za prezidenta vysokého kňazstva. Určití starší si priali dozvedieť sa viac podrobností o svojich bezprostredných povinnostiach. Nasledovali tieto zjavenia.

  1–5, Verní starší, ktorí kážu evanjelium, získajú večný život; 6–12, Modlite sa, aby ste obdržali Utešiteľa, ktorý učí všetky veci; 13–22, Starší budú sedieť pri súde tých, ktorí odmietajú ich posolstvo; 23–36, Rodiny misionárov majú obdržať pomoc od Cirkvi.

  1 Veru, veru hovorím vám, ja, ktorý hovorím, dokonca ahlasom svojho Ducha, dokonca bAlfa i Omega, váš Pán a váš Boh –

  2 Počúvajte, ó vy, ktorí ste dali meno svoje, aby ste vyšli hlásať evanjelium moje a aprerezávať bvinicu moju.

  3 Hľa, hovorím vám, že je to moja vôľa, aby ste vyšli a neotáľali, ani neboli aleniví, ale aby ste pracovali s celou mocou –

  4 Pozdvihujúc hlas svoj akoby zvukom trúby, ahlásajúc bpravdu podľa zjavení a prikázaní, ktoré som vám dal.

  5 A tak, ak budete verní, budete obťažkaní mnohými asnopmibkorunovaní ccťoudslávou, a enesmrteľnosťou, a fvečným životom.

  6 Takže, veru hovorím služobníkovi svojmu Williamovi E. McLellinovi, aodvolávam poverenie, ktoré som mu dal, aby išiel do východných krajín;

  7 A dávam mu nové poverenie a nové prikázanie, v ktorom ho ja, Pán, atrestám pre breptanie v srdci jeho;

  8 A on zhrešil; predsa len, ja mu odpúšťam a hovorím mu znova: Choď do južných krajín.

  9 A nech služobník môj Luke Johnson ide s ním a nech hlásajú veci, ktoré som im prikázal –

  10 Volajúc meno Pána, aby obdržali aUtešiteľa, ktorý ich bude učiť všetky veci, ktoré sú pre nich žiaduce –

  11 aModliac sa vždy, aby neboli unavení; a nakoľko toto budú činiť, budem s nimi až do konca.

  12 Hľa, toto je vôľa Pána, vášho Boha, ohľadom vás. Tak je. Amen.

  13 A znova, veru tak hovorí Pán, nech sa služobník môj aOrson Hyde a služobník môj bSamuel H. Smith vydajú na cestu svoju do východných krajín a hlásajú veci, ktoré som im prikázal; a nakoľko budú verní, hľa, budem cs nimi až do konca.

  14 A znova, veru hovorím služobníkovi svojmu Lymanovi Johnsonovi a služobníkovi svojmu aOrsonovi Prattovi, že sa tiež vydajú na cestu svoju do východných krajín; a pozrite a uzrite, ja som s nimi tiež, až do konca.

  15 A znova, hovorím služobníkovi svojmu Asovi Doddsovi a služobníkovi svojmu Calvesovi Wilsonovi, že sa tiež vydajú na cestu svoju do západných krajín a budú hlásať evanjelium moje, dokonca ako som im prikázal.

  16 A ten, kto je verný, premôže všetky veci a bude posledného dňa apozdvihnutý.

  17 A znova, hovorím služobníkovi svojmu Majorovi N. Ashleymu a služobníkovi svojmu Burrovi Riggsovi, nech sa tiež vydajú na cestu svoju do južnej krajiny.

  18 Áno, nech sa všetci títo vydajú na cestu svoju, ako som im prikázal, a chodia od domu k domu a od dediny k dedine, a od mesta k mestu.

  19 A do ktoréhokoľvek domu vstúpite a oni vás prijmú, zanechajte požehnanie svoje na onom dome.

  20 A do ktoréhokoľvek domu vstúpite, a oni vás neprijmú, odíďte rýchlo z tohto domu a astraste prach z nôh svojich ako svedectvo proti nim.

  21 A budete naplnení aradosťou a veselím; a vedzte to, že v deň súdu budete bsudcami oného domu a zavrhnete ich;

  22 A v deň súdu to bude znesiteľnejšie pre pohanov než pre oný dom; takže, aopášte bedrá svoje a buďte verní, a premôžete všetky veci a posledného dňa budete pozdvihnutí. Tak je. Amen.

  23 A znova, tak hovorí Pán vám, ó vy starší cirkvi mojej, ktorí ste dali meno svoje, aby ste mohli poznať vôľu jeho ohľadom seba –

  24 Hľa, hovorím vám, že je povinnosťou cirkvi pomáhať pri podporovaní rodín tých, a tiež podporovať rodiny tých, ktorí sú povolaní a musia byť nevyhnutne poslaní do sveta, aby hlásali evanjelium svetu.

  25 A preto, ja, Pán, vám dávam toto prikázanie, aby ste si zaobstarali miesto pre rodinu svoju, nakoľko sú bratia vaši ochotní otvoriť srdcia svoje.

  26 A nech všetci tí, ktorí môžu zaobstarať miesto pre rodinu svoju a podporu cirkvi pre ňu, nezlyhajú v tom, aby išli do sveta, či už na východ, alebo na západ, alebo na sever, alebo na juh.

  27 Nech prosia, a obdržia, nech klopú, a bude im otvorené, a bude im oznámené z výsosti, dokonca aUtešiteľom, kam pôjdu.

  28 A znova, veru hovorím vám, že každý muž, ktorý je povinný astarať sa o svoju vlastnú brodinu, nech sa stará, a nestratí nijako korunu svoju; a nech pracuje v cirkvi.

  29 Nech je každý človek ausilovný vo všetkých veciach. A bleňoch nebude mať v cirkvi miesto, iba ak činí pokánie a napraví cesty svoje.

  30 A preto, nech služobník môj Simeon Carter a služobník môj Emer Harris sú zjednotení v službe;

  31 A tiež služobník môj Ezra Thayre a služobník môj aThomas B. Marsh;

  32 Tiež služobník môj Hyrum Smith a služobník môj Reynolds Cahoon;

  33 A tiež služobník môj Daniel Stanton a služobník môj Seymour Brunson;

  34 A tiež služobník môj Sylvester Smith a služobník môj Gideon Carter;

  35 A tiež služobník môj Ruggles Eames a služobník môj Stephen Burnett;

  36 A tiež služobník môj Micah B. Welton, a tiež služobník môj Eden Smith. Tak je. Amen.