Písma
Náuka a zmluvy 83
predchádzajúce ďalej

Oddiel 83

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Independence v štáte Missouri 30. apríla 1832. Toto zjavenie bolo prijaté, keď Prorok zasadal v rade so svojimi bratmi.

1–4, Ženy a deti majú nárok na podporu od svojho manžela a otca; 5–6, Vdovy a siroty majú nárok na podporu od Cirkvi.

1 Veru, tak hovorí Pán, ako dodatok k zákonom cirkvi ohľadom žien a detí, tých, ktoré patria do cirkvi, ktoré astratili svojho manžela alebo otca:

2 Ženy majú anárok na podporu od svojho manžela, pokiaľ ich manžel nie je vzatý; a ak nie sú nájdené ako priestupnice, budú mat spoločenstvo v cirkvi.

3 A ak nie sú verné, nebudú mať spoločenstvo v cirkvi; avšak môžu zostať na dedičstve svojom podľa zákonov krajiny.

4 Všetky adeti majú nárok na podporu od rodičov, pokiaľ sú maloleté.

5 A potom majú nárok na pomoc cirkvi alebo inými slovami na pomoc Pánovej azásobárne, ak im ich rodičia nemajú z čoho dať dedičstvo.

6 A zásobáreň bude udržiavaná zasväteniami cirkvi; a bude postarané o avdovy a siroty, ako aj o bchudobných. Amen.