Písma
Náuka a zmluvy 108
predchádzajúce ďalej

Oddiel 108

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio 26. decembra 1835. Tento oddiel bol prijatý na žiadosť Lymana Shermana, ktorý bol predtým vysvätený za sedemdesiatnika, a ktorý prišiel k Prorokovi so žiadosťou o zjavenie, aby poznal svoju povinnosť.

1–3, Lymanovi Shermanovi sú odpustené jeho hriechy; 4–5, Bude počítaný medzi vedúcich starších Cirkvi; 6–8, Je povolaný kázať evanjelium a posilňovať svojich bratov.

1 Veru tak hovorí Pán tebe, služobník môj Lyman: Hriechy tvoje sú ti odpustené, pretože si poslúchol hlas môj a prišiel si v toto ráno sem, aby si obdržal radu od toho, ktorého som určil.

2 Takže, nech sa duša tvoja ohľadom duchovného stavu tvojho aupokojí a už neodporuje hlasu môjmu.

3 A povstaň a buď odteraz dôkladnejší v dodržiavaní sľubov svojich, ktoré si učinil a činíš, a budeš požehnaný nesmierne veľkými požehnaniami.

4 Čakaj trpezlivo, dokiaľ nebude zvolané aposvätné zhromaždenie služobníkov mojich, potom bude na teba pamätané a budeš medzi prvými zo starších mojich a obdržíš právo skrze vysvätenie so zvyškom starších mojich, ktorých som vyvolil.

5 Hľa, toto je azasľúbenie Otca pre teba, ak budeš verne pokračovať.

6 A toto sa ti splní oného dňa, kedy budeš mať právo akázať evanjelium moje kdekoľvek, kam ťa odteraz, od tejto doby, pošlem.

7 Takže, aposilňuj bratov svojich vo všetkých rozhovoroch svojich, všetkými modlitbami svojimi, všetkým nabádaním svojím a vo všetkom konaní svojom.

8 A pozri a uzri, ja som s tebou, aby som ti žehnal a aoslobodil ťa naveky. Amen.