Písma
Náuka a zmluvy 19
predchádzajúce ďalej

Oddiel 19

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha v Manchestri v štáte New York pravdepodobne v lete 1829. Vo svojom životopise ho Prorok uviedol ako „prikázanie od Boha, a nie od človeka, Martinovi Harrisovi, dané tým, kto je Večný“.

1–3, Kristus má všetku moc; 4–5, Všetci ľudia musia činiť pokánie, alebo trpieť; 6–12, Večný trest je Boží trest; 13–20, Kristus trpel za všetkých, aby nemuseli trpieť, ak budú činiť pokánie; 21–28, Káž evanjelium pokánia; 29–41, Oznamuj radostné zvesti.

1 Ja som aAlfa i Omega, bKristus Pán; áno, dokonca ja som on, počiatok i koniec, Vykupiteľ sveta.

2 Ja, uskutočniac a adokončiac vôľu toho, ktorému patrím, dokonca Otca, ohľadom mňa – učiniac to, aby som si mohol bpodmaniť všetky veci –

3 Držiac všetku amoc, až k bzničeniu Satana a diela jeho na ckonci sveta a v posledný veľký deň súdu, ktorý uvediem na obyvateľov jeho, dsúdiac každého človeka podľa diela jeho a eskutkov, ktoré vykonal.

4 A určite každý človek musí ačiniť pokánie, alebo btrpieť, lebo ja, Boh, som cnekonečný.

5 A preto, aneodvolávam súdy, ktoré uvediem, ale bedy vyjdú, plač, bnárek a škrípanie zubov, áno, k tým, ktorí budú nájdení po cľavici mojej.

6 A predsa, anie je napísané, že nebude žiadneho konca týmto mukám, ale je napísané bnekonečné muky.

7 Znova, je napísané avečné zatratenie; a preto je to jasnejšie než iné písma, aby to mohlo pôsobiť na srdcia detí ľudských, to všetko pre slávu mena môjho.

8 A preto, vysvetlím vám toto tajomstvo, lebo je pre vás vhodné ho poznať, dokonca ako ho poznajú apoštoli moji.

9 Hovorím k vám, ktorí ste vyvolení v tejto veci, dokonca ako jednému, aby ste mohli vojsť do odpočinutia amôjho.

10 Lebo, hľa, atajomstvo božskosti, aké je veľké! Lebo, hľa, ja som nekonečný a trest, ktorý je daný z ruky mojej, je nekonečný trest, lebo bNekonečný je meno moje. A preto –

11 aVečný trest je Boží trest.

12 Nekonečný trest je Boží trest.

13 A preto, prikazujem ti, aby si činil pokánie a zachovával aprikázania, ktoré si obdržal rukou služobníka môjho Josepha Smitha ml. v mene mojom;

14 A bolo to všemohúcou mocou mojou, že si ich obdržal;

15 Takže prikazujem ti, aby si činil pokánie – čiň pokánie, inak ťa budem biť palicou úst svojich a rozhorčením svojím, a hnevom svojím, a autrpenia tvoje budú ťažké – ako ťažké, nevieš, ako prenikavé, nevieš, áno, ako ťažko znesiteľné, nevieš.

16 Lebo hľa, ja, Boh, som avytrpel tieto veci za všetkých, aby oni bnemuseli trpieť, ak budú činiť cpokánie;

17 Ale ak nebudú činiť pokánie, musia atrpieť dokonca ako ja;

18 Utrpenie ktoré spôsobilo mne, dokonca Bohu, najväčšiemu zo všetkých, že som sa chvel bolesťou a krvácal v každom póre, a trpel v tele i v duchu – a prial som si, aby som anemusel piť ten horký kalich, a stiahnuť sa –

19 A predsa, sláva buď Otcovi, a ja som vypil a adokončil som prípravy svoje pre deti ľudské.

20 A preto, prikazujem ti znova, aby si činil pokánie, inak ťa pokorím všemohúcou mocou svojou; a aby si avyznal hriechy svoje, inak budeš trpieť tieto tresty, o ktorých som hovoril, z ktorých v najmenšej, áno, dokonca v najnižšej miere si zakúsil v dobe, kedy som odňal Ducha svojho.

21 A prikazujem ti, aby si anekázal nič než pokánie a aby si bneukazoval tieto veci svetu, pokiaľ to nebude múdrosť vo mne.

22 Lebo oni teraz nemôžu azniesť mäso, ale bmlieko musia obdržať; a preto, nesmú poznať tieto veci, aby nezahynuli.

23 Uč sa odo mňa a počúvaj slová moje; akráčajbmiernosti Ducha môjho, a budeš mať cpokoj vo mne.

24 Ja som aJežiš Kristus; prišiel som skrze vôľu Otca a činím jeho vôľu.

25 A znova, prikazujem ti, že anepožiadaš bmanželku blížneho svojho; ani sa nebudeš usilovať o život blížneho svojho.

26 A znova, prikazujem ti, že nebudeš žiadostivý svojho vlastného majetku, ale udeľ z neho štedro na tlač Knihy Mormonovej, ktorá obsahuje apravdu a slovo Božie –

27 Ktorá je slovom mojím k apohanom, aby čoskoro mohla ísť k bŽidom, z ktorých Lámániti sú czvyškom, aby mohli uveriť v evanjelium a neočakávali príchod dMesiáša, ktorý už prišiel.

28 A znova, prikazujem ti, aby si sa amodlil bnahlas, rovnako ako v srdci svojom; áno, pred svetom, rovnako ako v skrytosti, na verejnosti, rovnako ako v súkromí.

29 A budeš aoznamovať radostné zvesti, áno, budeš ich zvestovať na horách a na každom vysokom mieste, a medzi každým ľudom, ktorý ti bude dovolené uzrieť.

30 A budeš to činiť vo všetkej pokore, adôverujúc vo mňa, nehanobiac tých, ktorí hanobia.

31 A o azložitých náukách nebudeš hovoriť, ale budeš hlásať pokánie a bvieru v Spasiteľa, a codpustenie hriechov dkrstomeohňom, áno, dokonca fDuchom Svätým.

32 Hľa, toto je veľké a posledné aprikázanie, ktoré ti dám ohľadom tejto záležitosti; lebo toto postačí pre každodenný život tvoj, dokonca až do konca života tvojho.

33 A biedy sa ti dostane, ak nebudeš dbať na tieto arady, áno, dokonca zničenia teba a majetku.

34 aUdeľ časť z majetku svojho, áno, dokonca časť zo svojich pozemkov a všetkého, okrem toho, čo potrebuješ pre podporu rodiny svojej.

35 Zaplať adlh, ktorý si bdohodol s tlačiarom. Osloboď sa z cporoby.

36 aOpusti dom svoj a domov, okrem toho, keď si budeš priať vidieť rodinu svoju;

37 ahovor otvorene ku všetkým; áno, káž, nabádaj, hlásaj bpravdu, dokonca hlasom hlasným, so zvukom radosti, volajúc – Hosana, hosana, požehnané buď meno Pána Boha!

38 aModli sa vždy, a ja bvylejem Ducha svojho na teba a veľké bude požehnanie tvoje – áno, dokonca väčšie, než keby si obdržal poklady zeme a skazenosť v rovnakej miere.

39 Hľa, môžeš toto čítať bez toho, aby si sa radoval a pozdvihoval srdce svoje veselosťou?

40 Alebo môžeš naďalej pobehovať ako slepý vodca?

41 Alebo môžeš byť apokorný a mierny, a správať sa múdro predo mnou? Áno, bpoď ku mne, k Spasiteľovi svojmu. Amen.