Písma
Náuka a zmluvy 67
predchádzajúce ďalej

Oddiel 67

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Hirame v štáte Ohio začiatkom novembra 1831. Bolo to pri príležitosti zvláštnej konferencie a zvažovalo sa a prejednávalo vydanie zjavení už prijatých od Pána skrze Proroka (pozri záhlavie oddielu 1). William W. Phelps nedávno zriadil cirkevný tlačiarenský lis v Independence v štáte Missouri. Konferencia rozhodla o vydaní zjavení v Book of Commandments [Kniha prikázaní] a o vytlačení 10 000 výtlačkov (čo bolo neskôr vzhľadom na nepredvídané ťažkosti znížené na 3 000 výtlačkov). Mnohí bratia vydali vážne svedectvo, že zjavenia vtedy zostavené k vydaniu sú skutočne pravdivé, ako bolo dosvedčené skrze Ducha Svätého vyliateho na nich. Životopis Josepha Smitha uvádza, že potom čo bolo prijaté zjavenie známe ako oddiel 1, došlo k určitým debatám ohľadom jazyka použitého v zjaveniach. Nasledovalo toto zjavenie.

1–3, Pán počuje modlitby Svojich starších a bdie nad nimi; 4–9, Vyzýva najmúdrejšiu osobu, aby napodobnila to najmenšie z Jeho zjavení; 10–14, Verní starší budú obživení Duchom a uvidia tvár Božiu.

1 Pozrite a počúvajte, ó vy astarší cirkvi mojej, ktorí ste sa spolu zhromaždili, ktorých modlitby som počul a ktorých srdcia poznám, a ktorých priania vystúpili predo mňa.

2 Pozrite a uzrite, aoči moje spočívajú na vás a nebesia a zem sú v rukách mojich, a bohatstvá večnosti sú moje, aby som ich dával.

3 Pokúsili ste sa veriť, že máte obdržať požehnanie, ktoré vám bolo ponúknuté; ale hľa, veru hovorím vám, že ste mali v srdci svojom astrach, a veru to je príčinou toho, že ste ich neobdržali.

4 A teraz ja, Pán, vám dávam asvedectvo o pravde týchto prikázaní, ktoré ležia pred vami.

5 Oči vaše spočívajú na služobníkovi mojom Josephovi Smithovi ml. a ajazyk jeho poznáte, a nedokonalosti jeho poznáte; a v srdci svojom hľadáte znalosť, aby ste sa mohli vyjadrovať nad medze jazyka jeho; to tiež viete.

6 Teraz, vyhľadajte z Knihy prikázaní dokonca to najmenšie, ktoré je medzi nimi, a určite toho, ktorý je medzi vami anajmúdrejší;

7 Alebo ak je medzi vami niekto, kto učiní jedno ako toto, potom ste ospravedlnení, keď hovoríte, že neviete, že sú pravé;

8 Ale ak nemôžete učiniť jedno ako toto, ste pod odsúdením, ak anevydáte svedectvo, že sú pravdivé.

9 Lebo vy viete, že v nich niet žiadnej nespravodlivosti a že to, čo je aspravodlivé, prichádza dole zhora, od Otca bsvetiel.

10 A znova, veru hovorím vám, že je to vaša výsada a zasľúbenie, ktoré dávam vám, ktorí ste boli vysvätení k tejto službe, že nakoľko sa zbavíte ažiarlivostibstrachov, a cpokoríte sa predo mnou, lebo nie ste dostatočne pokorní, bude dzávoj roztrhnutý a vy ma euvidíte, a budete vedieť, že ja som – nie telesnou, ani prirodzenou mysľou, ale duchovnou.

11 Lebo žiadny ačlovek nikdy nevidel Boha v tele, iba ak bol obživený Duchom Božím.

12 Ani nemôže žiadny aprirodzený človek zniesť prítomnosť Božiu, ani žiadny podľa telesnej mysle.

13 Nie ste teraz schopní zniesť prítomnosť Božiu ani službu anjelov; a preto, pokračujte s atrpezlivosťou, dokiaľ nebudete bzdokonalení.

14 Nech sa myseľ vaša neobracia späť; a keď toho budete ahodní, v mojom vlastnom príhodnom čase, uvidíte a budete vedieť to, čo vám bolo udelené rukami služobníka môjho Josepha Smitha ml. Amen.