Písma
Náuka a zmluvy 43
predchádzajúce ďalej

Oddiel 43

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Kirtlande v štáte Ohio vo februári 1831. V tej dobe boli niektorí členovia Cirkvi znepokojení ľuďmi uvádzajúcimi falošné tvrdenia, že sú zjavovateľmi. Prorok sa pýtal Pána a obdržal túto odpoveď určenú starším Cirkvi. Prvá časť sa zaoberá záležitosťami cirkevnej správy, druhá časť obsahuje varovania, ktoré majú starší odovzdávať národom zeme.

1–7, Zjavenia a prikázania prichádzajú iba skrze jedného ustanoveného; 8–14, Svätí sú posvätení tým, že jednajú vo všetkej svätosti pred Pánom; 15–22, Starší sú posielaní, aby hlásali pokánie a pripravovali ľudí na veľký deň Pánov; 23–28, Pán volá na ľudí Svojím vlastným hlasom a skrze sily prírody; 29–35, Príde milénium a spútanie Satana.

1 Ó počúvajte, vy starší cirkvi mojej, a doprajte sluchu slovám, ktoré k vám budem hovoriť.

2 Lebo hľa, veru, veru hovorím vám, že ste obdržali prikázanie ako azákon pre cirkev moju skrze toho, ktorého som vám ustanovil, aby prijímal bprikázania a zjavenia z ruky mojej.

3 A toto budete vedieť s istotou – že nikto iný nie je pre vás ustanovený prijímať prikázania a zjavenia, pokiaľ nebude vzatý, ak azostane vo mne.

4 Ale veru, veru hovorím vám, že anikto iný nebude ustanovený k tomuto daru, iba ak by to bolo skrze neho; lebo ak mu bude odňatý, nebude mať moc, okrem moci ustanoviť iného na svoje miesto.

5 A toto bude pre vás zákonom, že nebudete prijímať učenia nikoho, kto príde pred vás, ako zjavenia alebo prikázania;

6 A toto vám dávam, aby ste neboli aoklamaní, aby ste mohli vedieť, že nie sú odo mňa.

7 Lebo veru hovorím vám, že ten, kto je avysvätený mnou, vojde bbránou a bude vysvätený, ako som vám povedal predtým, aby učil tieto zjavenia, ktoré ste obdržali a obdržíte skrze toho, koho som ustanovil.

8 A teraz, hľa, dávam vám prikázanie, že keď ste zhromaždení, budete sa vzájomne apoučovať a vzdelávať, aby ste mohli vedieť, ako konať a riadiť cirkev moju, ako konať ohľadom bodov zákona môjho a prikázaní, ktoré som dal.

9 A tak budete poučení v zákone cirkvi mojej a budete aposvätení tým, čo ste obdržali, a zaviažete sa jednať vo všetkej svätosti predo mnou –

10 Takže nakoľko budete toto činiť, bude sláva apridaná ku kráľovstvu, ktoré ste obdržali. Nakoľko to činiť nebudete, bude bodňaté dokonca aj to, čo ste obdržali.

11 Očistite sa od aneprávosti, ktorá je medzi vami; posväťte sa predo mnou;

12 A ak si prajete slávy kráľovstva, ustanovte služobníka môjho Josepha Smitha ml. a apodporujte ho predo mnou modlitbou viery.

13 A znova, hovorím vám, ak si prajete atajomstvá kráľovstva, zabezpečte pre neho potravu a odev, a akúkoľvek vec, ktorú potrebuje, aby uskutočnil dielo, ktoré som mu prikázal;

14 A ak to neučiníte, zostane s tými, ktorí ho prijali, aby som si mohol oddeliť ačistý ľud pred sebou.

15 Znova hovorím, počúvajte, vy starší cirkvi mojej, ktorých som ustanovil: Vy nie ste vyslaní, aby ste boli učení, ale aby ste aučili deti ľudské tieto veci, ktoré som vložil do rúk vašich mocou bDucha svojho;

16 A vy máte byť aučení z výsosti. bPosväťte sa, a budete cobdarovaní mocou, aby ste mohli dávať, dokonca ako som povedal.

17 Počúvajte, lebo hľa, aveľký bdeň Pánov je blízko, na dosah.

18 Lebo prichádza ten deň, kedy Pán prehovorí ahlasom svojím z neba; nebesia sa budú bchvieť a zem sa bude ctriasť, a dtrúba Božia zaznie dlho a hlasno a povie spiacim národom: Vy, svätí, evstaňte a žite; vy, hriešnici, fzostaňtegspite, pokiaľ nezavolám znova.

19 A preto opášte bedrá svoje, aby ste neboli nájdení medzi zlovoľnými.

20 Pozdvihnite hlasy svoje a nešetrite. Volajte k národom, aby činili pokánie, k starým i mladým, porobeným i slobodným, hovoriac: Pripravte sa na veľký deň Pánov;

21 Lebo ak ja, ktorý som človekom, pozdvihujem hlas svoj a volám k vám, aby ste činili pokánie, a vy ma nenávidíte, čo poviete, keď príde ten deň, kedy ahromy prehovoria hlasom svojím z končín zeme, hovoriac k ušiam všetkých, ktorí žijú, hovoriac – Čiňte pokánie a pripravte sa na veľký deň Pánov?

22 Áno, a znova, keď blesky budú svišťať od východu na západ a prehovoria hlasom svojím k všetkému, čo žije, a spôsobí, že v ušiach všetkých, ktorí počujú, bude znieť, hovoriac tieto slová – Čiňte pokánie, lebo veľký deň Pánov prichádza?

23 A znova, Pán prehovorí hlasom svojím z neba, hovoriac: Počúvajte, ó vy národy zeme, a počujte slová toho Boha, ktorý vás učinil.

24 Ó vy národy zeme, ako často by som vás zhromažďoval, tak ako asliepka zhromažďuje kuriatka svoje pod krídla svoje, ale vy ste bnechceli!

25 Ako často som na vás avolal ústami bslužobníkov svojich a skrze cslužbu anjelov, a svojím vlastným hlasom, a hlasom hromov, a hlasom bleskov, a hlasom búrok, a hlasom zemetrasení a veľkých krupobití, a hlasom dhladu a moru všemožného druhu, a hlasným zvukom trúby, a hlasom súdu, a hlasom emilosrdenstva po celý deň, a hlasom slávy a pocty, a bohatstva večného života, a spasil by som vás fvečnou spásou, ale vy ste nechceli!

26 Hľa, prišiel deň, kedy je kalich hnevu rozhorčenia môjho plný.

27 Hľa, veru hovorím vám, že toto sú slová Pána, vášho Boha.

28 A preto, pracujte, apracujte na vinici mojej naposledy – naposledy volajte k obyvateľom zeme.

29 Lebo vo svojom vlastnom príhodnom čase aprídem na zem k súdu a ľud môj bude vykúpený a bude vládnuť so mnou na zemi.

30 Lebo veľké amilénium, o ktorom som hovoril ústami služobníkov svojich, príde.

31 Lebo aSatan bude bspútaný, a keď bude znova prepustený, bude vládnuť len na ckrátky čas, a potom príde dkoniec zeme.

32 A ten, kto žije v aspravodlivosti, bude v okamihu bpremenený a zem pominie ako keby ohňom.

33 A zlovoľní odídu do neuhasiteľného aohňa a koniec ich žiaden človek na zemi nepozná ani nikdy poznať nebude, pokiaľ neprídu predo mňa k bsúdu.

34 Počúvajte tieto slová. Hľa, ja som Ježiš Kristus, aSpasiteľ sveta. Uchovávajte tieto veci ako bpoklad v srdci svojom a nech cvážnosti večnosti dspočívajú na emysli vašej.

35 Buďte arozvážni. Zachovávajte všetky prikázania moje. Tak je. Amen.