Písma
Náuka a zmluvy 120
predchádzajúce ďalej

Oddiel 120

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, vo Far Weste v štáte Missouri 8. júla 1838, oznamujúce, ako naložiť s majetkom, ktorý bol odovzdaný ako desiatok, o ktorom sa hovorí v predchádzajúcom zjavení, oddiel 119.

1 Veru, tak hovorí Pán, teraz prišiel čas, kedy s aním naloží rada tvorená Prvým predsedníctvom Cirkvi mojej a biskupom a radou jeho, a vysokou radou mojou; a mojím vlastným hlasom pre nich, hovorí Pán. Tak je. Amen.

      • VI desiatok.