Písma
Náuka a zmluvy 53
predchádzajúce ďalej

Oddiel 53

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Algernonovi Sidneymu Gilbertovi v Kirtlande v štáte Ohio 8. júna 1831. Prorok, na žiadosť Sidneyho Gilberta, sa pýtal Pána ohľadom práce a ustanovenia brata Gilberta v Cirkvi.

1–3, Povolaním a vyvolením Sidneyho Gilberta v Cirkvi je byť vysvätený za staršieho; 4–7, Má tiež slúžiť ako biskupov zmocnenec.

1 Hľa, hovorím ti, služobník môj Sidney Gilbert, že som počul modlitby tvoje; a volal si ku mne, aby ti bolo Pánom, Bohom tvojím, oznámené to, čo sa týka tvojho povolania a avyvolenia v cirkvi, ktorú som ja, Pán, pozdvihol v týchto posledných dňoch.

2 Hľa, ja, Pán, ktorý bol aukrižovaný pre hriechy sveta, dávam ti prikázanie, aby si sa bvzdal sveta.

3 Vezmi na seba vysvätenie moje, dokonca vysvätenie za staršieho, aby si kázal vieru a pokánie, a aodpustenie hriechov, podľa slova môjho, a prijatie Ducha Svätého kladením brúk;

4 A tiež, aby si bol azmocnencom pre túto cirkev na mieste, ktoré bude určené biskupom, podľa prikázaní, ktoré budú dané neskôr.

5 A znova, veru hovorím ti, vydáš sa na cestu svoju so služobníkmi mojimi Josephom Smithom ml. a Sidneym Rigdonom.

6 Hľa, toto sú prvé obrady, ktoré obdržíš; a zvyšok bude oznámený v čase, ktorý príde, podľa práce tvojej na vinici mojej.

7 A znova, chcel by som, aby si sa naučil, že spasený je iba ten, kto avytrvá do konca. Tak je. Amen.