Písma
Náuka a zmluvy 54
predchádzajúce ďalej

Oddiel 54

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Newelovi Knightovi v Kirtlande v štáte Ohio 10. júna 1831. Členovia Cirkvi žijúci v Thompsone v štáte Ohio boli rozdelení v otázke týkajúcej sa zasvätenia majetku. Prejavovali sebectvo a chamtivosť. Po svojej misii k Shakerom (pozri záhlavie oddielu 49) Leman Copley porušil svoju zmluvu zasvätiť svoju rozsiahlu farmu ako miesto dedičstva pre Svätých prichádzajúcich z Colesville v štáte New York. V dôsledku toho Newel Knight (vedúci členov žijúcich v Thompsone) a ďalší starší prišli k Prorokovi, aby sa spýtali, ako postupovať. Prorok sa opýtal Pána a obdržal toto zjavenie, ktoré prikazuje členom v Thompsone, aby opustili farmu Lemana Copleyho a odišli do Missouri.

1–6, Svätí musia zachovávať zmluvy evanjelia, aby získali milosrdenstvo; 7–10, Musia byť trpezliví v súžení.

1 Hľa, tak hovorí Pán, dokonca aAlfa i Omega, počiatok i koniec, dokonca ten, ktorý bol bukrižovaný pre hriechy sveta –

2 Hľa, veru, veru hovorím ti, služobník môj Newel Knight, budeš stáť pevne v úrade, ku ktorému som ťa určil.

3 A ak si prajú bratia tvoji uniknúť nepriateľom svojim, nech činia pokánie zo všetkých hriechov svojich a stanú sa skutočne apokornými predo mnou a skrúšenými.

4 A ako azmluva, ktorú so mnou učinili, bola porušená, dokonca tak sa stala bprázdnou a nemá žiadny účinok.

5 A beda tomu, skrze ktorého toto apohoršenie prichádza, lebo by bolo pre neho lepšie, aby bol utopený v hlbine morskej.

6 Ale požehnaní sú tí, ktorý zachovávajú zmluvu a dodržiavajú prikázanie, lebo oni získavajú amilosrdenstvo.

7 A preto, choďte teraz a ujdite z krajiny, aby na vás neprišli nepriatelia vaši, a vydajte sa na cestu svoju a určite, koho chcete, aby bol vodcom vaším a aby platil za vás peniazmi.

8 A tak sa vydáte na cestu svoju do západných krajín, do krajiny aMissouri, k hraniciam Lámánitov.

9 A až dokončíte cestu, hľa, hovorím vám, hľadajte si aobživu ako iní ľudia, pokiaľ pre vás nepripravím miesto.

10 A znova, buďte atrpezliví v súžení, pokiaľ bneprídem; a hľa, prídem rýchlo a odmena moja je so mnou, a tí, ktorí ma chľadali včas, nájdu dodpočinutie pre dušu svoju. Tak je. Amen.