Písma
Náuka a zmluvy 57
predchádzajúce ďalej

Oddiel 57

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, v Sione v kraji Jackson v štáte Missouri 20. júla 1831. V súlade s Pánovým príkazom putovať do Missouri, kde On zjaví „krajinu dedičstva vášho“ (oddiel 52), putovali starší z Ohia na západnú hranicu Missouri. Joseph Smith rozjímal nad stavom Lámánitov a podivoval sa: „Kedy pustatina zakvitne ako ruža? Kedy bude Sion vybudovaný v sláve svojej a kde bude stáť chrám Tvoj, ku ktorému budú všetky národy prichádzať v posledných dňoch?“ Následne obdržal toto zjavenie.

1–3, Independence v štáte Missouri je miestom pre mesto Sion a chrám; 4–7, Svätí majú kupovať pozemky a získať dedičstvo na tomto území; 8–16, Sidney Gilbert má zriadiť obchod, William W. Phelps má byť tlačiarom a Oliver Cowdery má pripravovať materiál pre vydanie.

1 Počúvajte, ó vy starší cirkvi mojej, hovorí Pán, váš Boh, ktorí ste sa zhromaždili podľa prikázaní mojich v tejto krajine, ktorá je krajinou aMissouri, ktorá je bkrajinou, ktorú som určil a czasvätil pre dzhromaždenie svätých.

2 A preto, toto je krajina zasľúbenia a amiesto pre mesto bSion.

3 A tak hovorí Pán, váš Boh: Ak ste ochotní prijať múdrosť, tu je múdrosť. Hľa, miesto, ktoré sa teraz nazýva Independence je ústredným miestom; a miesto pre achrám leží západne na pozemku, ktorý nie je ďaleko od budovy súdu.

4 A preto, toto je múdrosť, aby bola táto zem azakúpená svätými, a tiež každý kus ležiaci západne, dokonca k čiare bežiacej priamo medzi bŽidmi a pohanmi;

5 A tiež každý kus hraničiaci s prériami, nakoľko sú učeníci moji schopní akupovať pozemky. Hľa, toto je múdrosť, aby to mohli bzískať ako večné dedičstvo.

6 A nech služobník môj Sidney Gilbert zastáva úrad, do ktorého som ho určil, aby prijímal peniaze, aby bol azmocnencom pre cirkev, aby kupoval pozemky vo všetkých okolitých krajoch, nakoľko to môže byť učinené v spravodlivosti, a ako múdrosť bude určovať.

7 A nech služobník môj aEdward Partridge zastáva úrad, do ktorého som ho určil, a brozdeľuje svätým ich dedičstvo, dokonca ako som prikázal; a tiež tí, ktorých som určil, aby mu pomáhali.

8 A znova, veru hovorím vám, nech sa služobník môj Sidney Gilbert usadí na tomto mieste a zriadi obchod, aby mohol predávať tovar bez podvodu, aby mohol získať peniaze na nákup pozemkov pre dobro svätých a aby mohol získať akékoľvek veci, ktoré učeníci môžu potrebovať, aby sa usadili v ich dedičstve.

9 A tiež nech služobník môj Sidney Gilbert získa oprávnenie – hľa, tu je múdrosť, a kto číta, nech rozumie – aby mohol tovar posielať tiež ľuďom, dokonca prostredníctvom kohokoľvek chce, kto sú pisári zamestnaní v jeho službe;

10 A tak sa starať o mojich svätých, aby evanjelium moje mohlo byť kázané tým, ktorí sedia v atemnote a v kraji a v btieni smrti.

11 A znova, veru hovorím vám, nech je služobník môj aWilliam W. Phelps usadený na tomto mieste a zavedený ako btlačiar pre cirkev.

12 A hľa, ak svet prijme ním vytlačené spisy – hľa, tu je múdrosť – nech získa čokoľvek, čo môže získať v spravodlivosti, pre dobro svätých.

13 A nech mu služobník môj aOliver Cowdery pomáha tak, dokonca ako som prikázal, na ktoromkoľvek mieste mu určím, prepisovať a opravovať, a vyberať, aby všetky veci mohli byť správne predo mnou, ako to bude preukazované Duchom skrze neho.

14 A tak nech tí, o ktorých som hovoril, sú usadení v krajine Sion tak rýchlo, ako to len môže byť, so svojimi rodinami, aby činili oné veci, dokonca ako som hovoril.

15 A teraz ohľadom zhromažďovania – Nech biskup a zmocnenec učinia prípravy pre tie rodiny, ktorým bolo prikázané prísť do tejto krajiny, tak skoro, ako je to možné, a usadia ich do ich dedičstva.

16 A zvyšku starších a členov budú dané ďalšie pokyny neskôr. Tak je. Amen.