Písma
Náuka a zmluvy 2
predchádzajúce ďalej

Oddiel 2

Výňatok zo životopisu Josepha Smitha obsahujúci slová anjela Moroniho Josephovi Smithovi, Prorokovi, keď bol v dome Prorokovho otca v Manchestri v štáte New York, večer 21. septembra 1823. Moroni bol posledný v dlhej rade dejepiscov, ktorí písali záznam, ktorý je teraz pred svetom ako Kniha Mormonova. (Porovnaj s Malachiášom 3:23–24; tiež s oddielmi 27:9; 110:13–16128:18.)

1, Eliáš zjaví kňazstvo; 2–3, Prísľuby otcov sú zasadené do sŕdc detí.

1 Hľa, zjavím vám Kňazstvo rukou aEliáša, proroka, pred príchodom bveľkého a hrozného dňa Pánovho.

2 aon zasadí do sŕdc detí bprísľuby učinené otcom a srdcia detí sa obrátia k ich otcom.

3 A keby tomu tak nebolo, celá zem by bola úplne spustošená pri jeho príchode.