Písma
Náuka a zmluvy 41
predchádzajúce ďalej

Oddiel 41

Zjavenie dané skrze Josepha Smitha, Proroka, Cirkvi v Kirtlande v štáte Ohio 4. februára 1831. Toto zjavenie dáva pokyny Prorokovi a cirkevným starším, aby sa modlili, aby obdržali Boží „zákon“ (pozri oddiel 42). Joseph Smith práve dorazil do Kirtlandu z New Yorku a Leman Copley, člen Cirkvi z neďalekého Thompsonu v Ohiu, „žiadal, aby Brat Joseph a Sidney [Rigdon] … bývali s ním a on by im poskytol domy a jedlo“. Nasledovné zjavene objasňuje, kde majú Joseph a Sindey žiť, a tiež povoláva Edwarda Partridga za prvého biskupa v Cirkvi.

1–3, Starší budú spravovať Cirkev duchom zjavenia; 4–6, Praví učeníci obdržia Pánov zákon a budú ho zachovávať; 7–12, Edward Partridge je menovaný za biskupa pre Cirkev.

1 Počujte a počúvajte, ó vy ľudia moji, hovorí Pán a váš Boh, vy, ktorým s potešením ažehnám najväčším zo všetkých požehnaní, vy, ktorí ma počujete; a vás, ktorí ma nepočujete, ktorí ste bvyznávali meno moje, cprekľajem najťažším zo všetkých prekliatí.

2 Počúvajte, ó vy starší cirkvi mojej, ktorých som povolal, hľa, dávam vám prikázanie, aby ste sa zhromaždili, aby ste sa azjednotili na slove mojom;

3 A modlitbou viery svojej obdržíte azákon môj, aby ste mohli vedieť, ako spravovať cirkev moju a mať všetky veci správne predo mnou.

4 A ja budem apanovníkom vaším, keď bprídem; a hľa, prídem rýchlo, a budete hľadieť, aby zákon môj bol zachovávaný.

5 Ten, kto aprijme zákon môj a bvykonáva ho, ten je mojím učeníkom; a ten, kto hovorí, že ho prijíma, ale nevykonáva ho, ten nie je mojím učeníkom a bude cvyvrhnutý z vášho stredu;

6 Lebo nie je správne, aby veci, ktoré patria deťom kráľovstva, boli dané tým, ktorí nie sú hodní, alebo apsom, alebo aby sa bperly hádzali sviniam.

7 A znova, je správne, aby služobník môj Joseph Smith ml. mal postavený adom, v ktorom by žil a bprekladal.

8 A znova, je správne, aby služobník môj Sidney Rigdon žil tak, ako sa mu zdá dobré, nakoľko zachováva prikázania moje.

9 A znova, povolal som služobníka svojho aEdwarda Partridgea; a dávam prikázanie, aby bol ustanovený hlasom cirkvi a vysvätený bbiskupom pre cirkev, aby zanechal obchodovanie svoje a aby cvenoval celý čas svoj práci cirkvi;

10 Aby dohliadal na všetky veci, ako mu to bude ustanovené v zákonoch mojich v deň, kedy ich dám.

11 A to preto, že srdce jeho je čisté predo mnou, lebo je ako aNatanael za stara, v ktorom niet žiadnej bľsti.

12 Tieto slová sú dané vám a sú čisté predo mnou; a preto, majte sa na pozore, ako si ich vážite, lebo v deň súdu sa z nich budú duše vaše zodpovedať. Tak je. Amen.