Pomôcky pre štúdium
Ježiš Kristus


Ježiš Kristus

Kristus (grécky) a Mesiáš (hebrejsky) znamenajú „pomazaný“. Ježiš Kristus je Prvorodený Otcov v duchu (Žid. 1:6; NaZ 93:21). Je Jednorodený Otcov v tele (Ján 1:14; 3:16). Je Jehovom (NaZ 110:3–4) a bol predustanovený k Svojmu veľkému povolaniu pred stvorením sveta. Ježiš pod vedením Otca stvoril zem a všetko na nej (Ján 1:3, 14; Mojž. 1:31–33). Narodil sa Márii v Betleheme, žil bezhriešnym životom a učinil dokonalé uzmierenie za hriechy celého ľudstva tým, že prelial Svoju krv a dal Svoj život na kríži (Mat. 2:1; 1. Nefi 11:13–33; 3. Nefi 27:13–16; NaZ 76:40–42). Vstal z mŕtvych, a tak zaistil konečné vzkriesenie celého ľudstva. Skrze Ježišovo uzmierenie a vzkriesenie tí, ktorí činia pokánie zo svojich hriechov a poslúchajú Božie prikázania, môžu žiť večne s Ježišom a Otcom (2. Nefi 9:10–12; 21–22; NaZ 76:50–53, 62).

Ježiš Kristus je najväčšou bytosťou, ktorá sa narodila na tejto zemi. Jeho život je dokonalý príklad toho, ako má žiť celé ľudstvo. Všetky modlitby, požehnania a kňazské obrady majú byť vykonávané v Jeho mene. On je Pán pánov, Kráľ kráľov, Stvoriteľ, Spasiteľ a Boh celej zeme.

Ježiš Kristus príde znova v moci a sláve, aby vládol na zemi počas milénia. Posledného dňa bude súdiť celé ľudstvo (Alma 11:40–41; JS – M 1).

Prehľad Jeho života (v časovom slede)

Hlava Cirkvi

Kristova predsmrteľná existencia

Kristove prejavenia sa po smrti

Mileniálna vláda Kristova

Právomoc

Predobrazy a symboly Krista

Príklad Ježiša Krista

Proroctvá o narodení a smrti Ježiša Krista

Sláva Ježiša Krista

Sudca

Svedectvo vydávané o Ježišovi Kristovi

Vziať meno Ježiša Krista na seba