Pomôcky pre štúdium
Pratt, Parley Parker
predchádzajúce ďalej

Pratt, Parley Parker

Starší brat Orsona Pratta a jeden z prvých dvanástich apoštolov povolaných po znovuzriadení Cirkvi v novodobých dejinách (NaZ 124:128–129). Parley Pratt bol povolaný na prvú z niekoľkých misionárskych ciest, keď mu Pán dal zjavenie skrze Josepha Smitha v októbri 1830 (NaZ 32; 50:37).