Pomôcky pre štúdium
Svedomie
predchádzajúce ďalej

Svedomie

Vnútorný zmysel pre dobré a zlé pochádzajúci zo Svetla Kristovho, ktoré je vo všetkých ľuďoch (Moroni 7:16). Narodili sme sa s prirodzenou schopnosťou rozlišovať medzi dobrom a zlom vďaka Svetlu Kristovmu, ktoré je dané každému človeku (NaZ 84:46). Táto schopnosť sa nazýva svedomie. To, že ho vlastníme nás činí zodpovednými bytosťami. Naše svedomie, podobne ako iné schopnosti, môže byť otupené skrze hriech alebo nesprávne používanie.