Pomôcky pre štúdium
Alma, syn Almu
predchádzajúce ďalej

Alma, syn Almu

V Knihe Mormonovej prvý hlavný sudca a prorok v nefitskom národe. V mladosti sa snažil zničiť Cirkev (Mos. 27:8–10). Ukázal sa mu však anjel a bol obrátený k evanjeliu (Mos. 27:8–24; Alma 36:6–27). Neskôr sa vzdal svojho postavenia hlavného sudcu, aby učil ľud (Alma 4:11–20).

Kniha Almova

Samostatná kniha v Knihe Mormonovej, obsahujúca skrátenie záznamov prorokov Almu, syna Almovho a jeho syna Helamana. Udalosti zachytené v knihe zahŕňajú obdobie približne od roku 91 do roku 52 pred Kr. Kniha obsahuje 63 kapitol. Kapitoly 1–4 opisujú vzburu nasledovníkov Nehora a Amliciho proti Nefitom. Následné vojny patrili k tým najničivejším vojnám, ktoré až do tej doby v nefitských dejinách boli. Kapitoly 5–16 obsahujú správu o prvých Almových misionárskych cestách, vrátane jeho kázania o Dobrom Pastierovi (Alma 5) a jeho kázania s Amulekom v meste Ammonia. Kapitoly 17–27 obsahujú záznam o synoch Mosiášových a ich službe medzi Lámánitmi. Kapitoly 28–44 obsahujú niektoré z najdôležitejších Almových kázaní. V kapitole 32 Alma prirovnal slovo k semienku; v kapitole 36 hovoril svojmu synovi Helamanovi príbeh o svojom obrátení. Kapitoly 39–42 zaznamenávajú Almove rady jeho synovi Koriantonovi, ktorý sa dopustil morálneho priestupku; toto dôležité kázanie vysvetľuje spravodlivosť, milosrdenstvo, vzkriesenie a uzmierenie. Kapitoly 45–63 opisujú nefitské vojny oného časového obdobia a sťahovanie pod vedením Hagota. Takí veľkí vodcovia ako veliteľ Moroni, Teankum a Lechí pomohli zachovať Nefitov skrze svoje odvážne a včasné činy.