Písma
Alma 45


Správa o ľude Nefi a o ich vojnách a rozkoloch za dní Helamanových, podľa záznamu Helamana, ktorý ich viedol za dní svojich.

Obsiahnuté v kapitolách 45 až 62.

Kapitola 45

Helaman verí slovám Almu – Alma prorokuje zničenie Nefitov – Žehná a preklína krajinu – Alma bol pravdepodobne vzatý Duchom, dokonca ako Mojžiš – V cirkvi narastá rozkol. Okolo roku 73 pred Kr.

1 Hľa, teraz, stalo sa, že ľud Nefiho sa nesmierne radoval, pretože ich Pán znova vyslobodil z rúk ich nepriateľov; takže vzdávali vďaky Pánovi, Bohu svojmu; áno, a veľa sa apostili, a veľa sa modlili, a uctievali Boha s nesmierne veľkou radosťou.

2 A stalo sa v devätnástom roku vlády sudcov nad ľudom Nefiho, že Alma prišiel k synovi svojmu Helamanovi a povedal mu: Veríš slovám, ktoré som ti hovoril o oných azáznamoch, ktoré sa viedli?

3 A Helaman mu povedal: Áno, verím.

4 A Alma znova povedal: Veríš v Ježiša Krista, ktorý príde?

5 A on povedal: Áno, verím všetkým slovám, ktoré si hovoril.

6 A Alma mu znova povedal: Budeš azachovávať prikázania moje?

7 A on povedal: Áno, budem zachovávať prikázania tvoje celým srdcom svojím.

8 Potom mu Alma povedal: Požehnaný si; a Pán dá, aby sa ti adarilo v krajine tejto.

9 Ale hľa, mám niečo, čo by som ti chcel aprorokovať; ale to, čo ti budem prorokovať, nebudeš oznamovať; áno, to, čo ti budem prorokovať, nebude oznámené až do tej doby, kedy sa ono proroctvo naplní; takže zapíš slová, ktoré budem hovoriť.

10 A toto sú oné slová: Hľa, cítim, že práve ľud tento, Nefiti, podľa ducha zjavenia, ktorý je vo mne, bude o aštyristo rokov od doby, kedy sa im prejaví Ježiš Kristus, upadať do bneviery.

11 Áno, a potom zažijú vojny a mor, áno, hladomor a krviprelievanie až do doby, kedy ľud Nefiho azahynie –

12 Áno, a to preto, že bude upadať do neviery a bude upadať do diel temnoty a do achlipnosti, a do všelijakej neprávosti; áno, hovorím ti, že preto, že budú hrešiť proti tak veľkému svetlu a poznaniu, áno, hovorím ti, že od oného dňa dokonca ani štvrté pokolenie nepominie predtým, než nastane táto veľká neprávosť.

13 A až oný veľký deň príde, hľa, veľmi skoro príde doba, kedy tí, ktorí sú teraz, alebo semeno tých, ktorí sú teraz počítaní medzi ľud Nefiho, nebudú a počítaní medzi ľud Nefiho.

14 Ale každý, kto zostane a nebude v oný veľký a hrozný deň zničený, bude apočítaný medzi Lámánitov a stane sa ako oni, všetci, okrem niekoľkých, ktorí budú nazývaní učeníkmi Pána; a tých budú Lámániti prenasledovať baž do doby, kedy zahynú. A teraz, toto proroctvo sa naplní pre neprávosť.

15 A teraz, stalo sa, že potom, čo Alma povedal Helamanovi veci tieto, požehnal mu, a tiež ostatným synom svojim; a tiež požehnal krajinu pre aspravodlivých.

16 A povedal: Tak hovorí Pán Boh – aPrekliata buď krajina, áno, táto krajina až k zničeniu pre každý národ, pokolenie, jazyk a ľud, ktorý bude činiť zlovoľne, až budú úplne zrelí; a ako som hovoril, tak sa stane; lebo toto je prekliatie a bpožehnanie Božie na krajine, lebo Pán sa nemôže pozerať na hriech ani s cnajmenšou mierou zhovievavosti.

17 A teraz, keď Alma povedal slová tieto, požehnal acirkvi, áno, všetkým tým, ktorí budú stáť pevne vo viere od onej doby naďalej.

18 A keď to Alma učinil, odišiel z krajiny Zarahemla, ako keby išiel do krajiny Melek. A stalo sa, že o ňom už nikdy nikto nepočul; ohľadom smrti jeho či pohrebu, o tom nevieme.

19 Hľa, toto vieme, že to bol spravodlivý muž; a v cirkvi sa šírila správa, že bol vzatý duchom alebo apochovaný rukou Pánovou, dokonca ako Mojžiš. Ale hľa, písma hovoria, že Pán vzal Mojžiša k sebe; a my si myslíme, že k sebe v duchu prijal tiež Almu; takže, z tohto dôvodu nevieme nič o smrti jeho a pohrebe.

20 A teraz, stalo sa na počiatku devätnásteho roku vlády sudcov nad ľudom Nefiho, že Helaman vyšiel medzi ľud, aby im oznamoval slovo.

21 Lebo hľa, pre ich vojny s Lámánitmi a mnohé malé rozkoly, a nepokoje, ktoré boli medzi ľudom, sa stalo nevyhnutným, aby medzi nimi bolo oznamované aslovo Božie, áno, a aby bol učinený poriadok v celej cirkvi.

22 Takže, Helaman a bratia jeho vyšli, aby znova upevnili cirkev v celej krajine, áno, v každom meste po celej krajine, ktorú vlastnil ľud Nefiho. A stalo sa, že po celej krajine nad všetky cirkvi ustanovili kňazov a učiteľov.

23 A teraz, stalo sa, že potom, čo Helaman a bratia jeho ustanovili kňazov a učiteľov nad cirkvami, povstal medzi nimi arozkol a oni nechceli dbať na slová Helamana a bratov jeho;

24 Ale rástli v pýche, súc povýšení v srdciach svojich pre nesmierne veľké abohatstvo svoje; takže zbohatli vo bvlastných očiach svojich a nechceli dbať na ich slová, aby kráčali vzpriamene pred Bohom.