Alma 55
predchádzajúce ďalej

Kapitola 55

Moroni odmieta vymeniť zajatcov – Lámánitské stráže sú zvedené, aby sa opili, a nefitskí zajatci sú oslobodení – Mesto Gid je získané bez krviprelievania. Okolo roku 63–62 pred Kr.

1 Teraz, stalo sa, že keď Moroni obdržal list tento, nahneval sa ešte viac, pretože vedel, že Ammoron má dokonalú znalosť ohľadom apodvodu svojho; áno, vedel, že Ammoron vie, že to nebola spravodlivá vec, ktorá ho prinútila, aby viedol vojnu proti ľudu Nefiho.

2 A povedal: Hľa, nevymením zajatcov s Ammoronom, iba ak sa vzdá zámeru svojho, ako som uviedol v liste svojom; lebo mu nedoprajem, aby mal ešte viac moci než tú, ktorú má.

3 Hľa, poznám miesto, kde Lámániti strážia ľudí mojich, ktorých zajali; a pretože mi Ammoron nedoprial to, čo žiadam v liste svojom, hľa, naložím s ním podľa slov svojich; áno, budem medzi nimi rozosievať smrť, pokiaľ nebudú prosiť o mier.

4 A teraz, stalo sa, že keď Moroni povedal slová tieto, dal, aby sa hľadalo medzi jeho mužmi, aby snáď medzi nimi mohol nájsť muža, ktorý je potomkom Lámánovým.

5 A stalo sa, že našli jedného, ktorý sa volal Lámán; a bol to ajeden zo služobníkov kráľa, ktorého zavraždil Amalikiáš.

6 Teraz, Moroni dal, aby Lámán a malý počet mužov jeho išiel ku strážam, ktoré boli nad Nefitmi.

7 Teraz, Nefiti boli strážení v meste Gid; takže Moroni ustanovil Lámána a dal, aby malý počet mužov išiel s ním.

8 A keď nastal večer, Lámán išiel ku strážam, ktoré boli nad Nefitmi, a hľa, videli ho prichádzať a volali na neho; ale on im povedal: Nebojte sa; hľa, ja som Lámánita. Hľa, unikli sme Nefitom a oni spia; a hľa, vzali sme si z ich vína a priniesli sme ho so sebou.

9 Teraz, keď Lámániti počuli slová tieto, prijali ho s radosťou; a povedali mu: Dajte nám z vášho vína, aby sme sa mohli napiť; sme radi, že ste takto vzali víno so sebou, lebo sme unavení.

10 Ale Lámán im povedal: Nechajme si z nášho vína, až pôjdeme bojovať proti Nefitom. Ale tieto slová len zväčšili ich túžbu napiť sa z vína.

11 Lebo povedali: Sme unavení, takže vezmime si z vína a o chvíľu dostaneme víno z prídelu svojho, a to nás posilní, keď pôjdeme proti Nefitom.

12 A Lámán im povedal: Môžete činiť podľa prianí svojich.

13 A stalo sa, že si brali z vína neviazane; a bolo lahodné ich chuti, takže brali si z neho neviazanejšie; a bolo silné, súc pripravené v sile svojej.

14 A stalo sa, že pili a boli veselí a za chvíľu boli všetci opití.

15 A teraz, keď Lámán a mužovia jeho videli, že sú všetci opití a v hlbokom spánku, vrátili sa k Moronimu a povedali mu všetko, čo sa prihodilo.

16 A teraz, toto bolo podľa plánu Moroniho. A Moroni vybavil mužov svojich vojnovými zbraňami; a išiel do mesta Gid, zatiaľ čo Lámániti boli v hlbokom spánku a opití, a vhodil zajatcom vojnové zbrane, natoľko, že všetci boli ozbrojení;

17 Áno, dokonca ich ženám a všetkým ich deťom, toľkým, koľko ich bolo schopných zaobchádzať s vojnovou zbraňou, keď Moroni ozbrojoval všetkých zajatcov týchto; a toto všetko bolo učinené za hlbokého ticha.

18 Ale keby Lámánitov prebudili, hľa, boli opití a Nefiti by ich mohli zabiť.

19 Ale hľa, to nebolo prianie Moroniho; nemal radosť z vraždenia alebo z akrviprelievania, ale radoval sa zo záchrany ľudu svojho pred skazou; a z tohto dôvodu, aby na seba nepriviedol nespravodlivosť, nechcel napadnúť Lámánitov a zničiť ich v ich opitosti.

20 Ale dosiahol prianie svoje; lebo ozbrojil oných zajatých Nefitov, ktorí boli vo vnútri hradieb mesta, a dal im moc získať vlastníctvo oných častí, ktoré boli vo vnútri hradieb.

21 A potom dal, aby mužovia, ktorí boli s ním, od nich odstúpili a aby obkľúčili vojská Lámánitov.

22 Teraz hľa, to urobili v noci, takže keď sa Lámániti ráno prebudili, uzreli, že zvonku sú obkľúčení Nefitmi a že vo vnútri sú ich zajatci ozbrojení.

23 A tak videli, že Nefiti majú nad nimi moc; a za týchto okolností videli, že nie je žiaduce, aby s Nefitmi bojovali; takže si ich hlavní velitelia vyžiadali ich vojnové zbrane a priniesli ich, a hodili ich k nohám Nefitov, prosiac o milosrdenstvo.

24 Teraz hľa, to bolo prianie Moroniho. Zajal ich ako vojnových zajatcov a získal vlastníctvo mesta, a dal, aby všetci zajatci, ktorí boli Nefiti, boli oslobodení; a tí sa pripojili k vojsku Moroniho a boli vojsku jeho veľkou posilou.

25 A stalo sa, že dal, aby Lámániti, ktorých zajal, započali apracovať na posilňovaní opevnenia okolo mesta Gid.

26 A stalo sa, že keď podľa prianí svojich opevnil mesto Gid, dal, aby jeho zajatci boli odvedení do mesta Hojnosti; a tiež toto mesto strážil s nesmierne silným vojskom.

27 A stalo sa, že aj napriek všetkým intrigám Lámánitov si udržali a uchránili všetkých zajatcov, ktorých zajali, a tiež si uhájili celé územie a prevahu, ktorú znova nadobudli.

28 A stalo sa, že Nefiti začali znova víťaziť a získavať späť práva svoje a výsady svoje.

29 Veľakrát sa ich Lámániti pokúsili v noci obkľúčiť, ale pri týchto pokusoch prišli o veľa zajatcov.

30 A veľakrát sa pokúsili podať Nefitom zo svojho vína, aby ich mohli zničiť jedom či opitosťou.

31 Ale hľa, Nefiti neboli pomalí v tom, aby sa arozpamätali na Pána, svojho Boha, v tejto svojej dobe strasti. Nemohli byť chytení do ich pascí; áno, odmietali požiť z ich vína, dokiaľ ho nepodali najskôr niektorým lámánitským zajatcom.

32 A tak si dávali pozor, aby medzi nimi nebol podaný žiaden jed; lebo keby ich víno otrávilo Lámánitu, otrávilo by aj Nefitu; a tak skúšali všetky svoje tvrdé nápoje.

33 A teraz, stalo sa, že bolo nevyhnutné, aby Moroni učinil prípravy na to, aby zaútočil na mesto Morianton; lebo hľa, Lámániti prácou svojou mesto Morianton opevnili, až sa stalo obrovskou pevnosťou.

34 A neustále do oného mesta privádzali nové sily, a tiež prinášali nové zásoby potravín.

35 A tak skončil dvadsiaty a deviaty rok vlády sudcov nad ľudom Nefiho.