Alma 35
predchádzajúce ďalej

Kapitola 35

Kázanie slova marí ľstivosť Zórámitov – Tí vyháňajú obrátených, ktorí sa potom v Jeršone pripájajú k ľudu Ammónovmu – Alma je zarmútený nad zlovoľnosťou ľudu. Okolo roku 74 pred Kr.

1 Teraz, stalo sa, že potom, čo Amulek ukončil slová tieto, opustili zástup a prešli do krajiny Jeršon.

2 Áno, a zvyšok bratov potom, čo kázali slovo Zórámitom, tiež prešiel do krajiny Jeršon.

3 A stalo sa, že potom, čo sa obľúbenejšia časť Zórámitov spoločne poradila o slovách, ktoré im boli kázané, nahnevali sa pre slovo, lebo marilo ich aľstivosť; takže oni nechceli počúvať slová tieto.

4 A vyslali posolstvo a zhromaždili všetkých ľudí po celej krajine, a radili sa s nimi o slovách, ktoré boli hovorené.

5 Teraz, ich panovníci a ich kňazi, a ich učitelia nedali ľudu poznať priania svoje; takže potajomky zistili zmýšľanie všetkého ľudu.

6 A stalo sa, že potom, čo zistili zmýšľanie všetkého ľudu, tí, ktorí boli naklonení slovám, ktoré hovoril Alma a bratia jeho, boli vyvrhnutí z krajiny; a bolo ich mnoho; a prišli tiež do krajiny Jeršon.

7 A stalo sa, že Alma a bratia jeho ich poučovali.

8 Teraz, ľud Zórámitov sa hneval na ľud Ammónov, ktorý bol v Jeršone, a hlavný panovník Zórámitov, súc veľmi zlovoľný muž, poslal k ľudu Ammónovmu posolstvo žiadajúc od nich, aby vyvrhli z krajiny svojej všetkých tých, ktorí od nich prešli do ich krajiny.

9 A vychrlil proti nim mnoho hrozieb. A teraz, ľud Ammónov sa ich slov nebál; takže ich nevyvrhli, ale prijali všetkých chudobných Zórámitov, ktorí k nim prišli; a anasýtili ich a zaodeli ich, a dali im pozemky ako ich dedičstvo; a slúžili im podľa ich potrieb.

10 Teraz, to podnietilo Zórámitov k hnevu voči ľudu Ammónovmu a začali sa stretávať s Lámánitmi, a podnecovali ich tiež k hnevu voči nim.

11 A tak začali Zórámiti a Lámániti činiť prípravy na vojnu proti ľudu Ammónovmu, a tiež proti Nefitom.

12 A tak skončil sedemnásty rok vlády sudcov nad ľudom Nefiho.

13 A ľud Ammónov odišiel z krajiny Jeršon a prišiel do krajiny Melek, a uvoľnil miesto v krajine Jeršon vojskám Nefitov, aby mohli bojovať s vojskami Lámánitov a s vojskami Zórámitov; a tak započala vojna medzi Lámánitmi a Nefitmi v osemnástom roku vlády sudcov; a aspráva o ich vojnách bude podaná neskôr.

14 A Alma a Ammón, a ich bratia, a tiež dvaja synovia Almovi sa vrátili do krajiny Zarahemla, súc nástrojom v rukách Božích pri privádzaní amnohých Zórámitov k pokániu; a toľko, koľko ich bolo privedených k pokániu, bolo vyhnaných z krajiny svojej; ale majú krajiny ako dedičstvo svoje v krajine Jeršon a chopili sa zbraní, aby bránili seba a manželky svoje, a deti svoje, a krajiny svoje.

15 Teraz, Alma, súc zarmútený pre neprávosť ľudu svojho, áno, pre oné vojny a krviprelievania, a sváry, ktoré medzi nimi boli; a oznamoval slovo alebo dával prehlasovať slovo medzi všetkými ľuďmi v každom meste; a vidiac, že srdcia ľudí sa začali zatvrdzovať a že sa začali pre prísnosť slova aurážať, bol v srdci nesmierne zarmútený.

16 Takže dal, aby sa synovia jeho zhromaždili, aby mohol dať každému z nich jednotlivo ich apoverenie ohľadom vecí týkajúcich sa spravodlivosti. A my máme správu o prikázaniach jeho, ktoré im dal, podľa vlastného záznamu jeho.