Písma
Alma 7


Slová Almove, ktoré hovoril k ľudu v Gideone, podľa vlastného záznamu jeho.

Obsiahnuté v kapitole 7.

Kapitola 7

Kristus sa narodí Márii – Uvoľní putá smrti a ponesie hriechy Svojho ľudu – Tí, ktorí činia pokánie, sú pokrstení a zachovávajú prikázania, budú mať večný život – Špinavosť nemôže zdediť kráľovstvo Božie – Je požadovaná pokora, viera, nádej a pravá láska. Okolo roku 83 pred Kr.

1 Hľa, milovaní bratia moji, vzhľadom na to, že mi bolo umožnené prísť k vám, takže sa vás pokúsim osloviť rečou svojou; áno, vlastnými ústami svojimi, vzhľadom na to, že je to po prvýkrát, čo k vám hovorím slovami úst svojich, bol som úplne pripútaný k stolici sudcovskej, bol som veľmi zamestnaný, takže som k vám nemohol prísť.

2 A dokonca ani teraz, v túto dobu, by som nemohol prísť, keby nebolo toho, že sudcovská stolica bola daná inému, aby vládol na mieste mojom; a Pán vo veľkom milosrdenstve dal, aby som prišiel za vami.

3 A hľa, prišiel som s veľkými nádejami a s veľkým prianím, aby som zistil, že ste sa pred Bohom pokorili a že ste naďalej úpenlivo prosili o milosť jeho, aby som zistil, že ste pred ním bez úhony, aby som zistil, že nie ste v oných hrozných rozpakoch, v ktorých boli bratia naši v Zarahemle.

4 Ale požehnané buď meno Božie, že mi dal poznať, áno, dal mi preveľkú radosť z poznania, že sú opäť upevnení na ceste spravodlivosti jeho.

5 A verím, podľa Ducha Božieho, ktorý je vo mne, že tiež budem mať radosť z vás; a predsa, neprajem si, aby radosť moja z vás prišla skrze mnoho strastí a zármutku, ktoré som mal kvôli bratom v Zarahemle, lebo hľa, radosť moja z nich prichádza až potom, čo som sa predral cez veľa strastí a zármutku.

6 Ale hľa, verím, že nie ste v stave tak veľkej neviery, ako boli bratia vaši; verím, že nie ste povýšení v pýche srdca svojho; áno, verím, že ste nelipli srdcami svojimi na bohatstve a márnych veciach sveta; áno, verím, že neuctievate modly, ale že uctievate pravého a živého Boha a že hľadíte vpred s vytrvalou vierou v odpustenie hriechov svojich, ktoré príde.

7 Lebo hľa, hovorím vám, že má prísť mnoho vecí; a hľa, jedna vec je dôležitejšia než všetky ostatné – lebo hľa, nie je ďaleko čas, kedy Vykupiteľ bude žiť medzi ľudom svojím a príde medzi nich.

8 Hľa, nehovorím, že príde medzi nás v dobe, kedy bude prebývať v smrteľnom stánku svojom; lebo hľa, Duch mi nepovedal, že tomu tak bude. Teraz, čo sa týka tejto veci, neviem; ale toľko viem, že Pán Boh má moc činiť všetky veci podľa slova svojho.

9 Ale hľa, Duch mi hovoril toľko, hovoriac: Volaj k ľudu tomuto, hovoriac – Čiňte pokánie a pripravujte cestu Pánovi, a kráčajte po cestách jeho, ktoré sú priame; lebo hľa, kráľovstvo nebeské je na dosah a Syn Boží príde na tvár zeme.

10 A hľa, narodí sa Márii v Jeruzaleme, čo je krajina predkov našich, a ona bude pannou, drahocennou a vyvolenou nádobou, ktorá bude zatienená, a počne mocou Ducha Svätého a porodí syna, áno, dokonca Syna Božieho.

11 A on pôjde, trpiac bolesti a strasti, a pokušenia všetkého druhu; a to sa stane, aby sa naplnilo slovo, ktoré hovorí, že na seba vezme bolesti a choroby ľudu svojho.

12 A vezme na seba smrť, aby mohol uvoľniť putá smrti, ktoré spútavajú ľud jeho; a vezme na seba ich slabosti, aby vnútro jeho mohlo byť naplnené milosrdenstvom podľa tela, aby poznal podľa tela, ako pomôcť ľudu svojmu podľa ich slabostí.

13 Teraz, Duch pozná všetky veci; a predsa Syn Boží bude trpieť podľa tela, aby na seba mohol vziať hriechy ľudu svojho, aby mohol vymazať ich priestupky podľa moci vyslobodenia svojho; a teraz hľa, toto je svedectvo, ktoré je vo mne.

14 Teraz, hovorím vám, že musíte činiť pokánie a byť znovuzrodení; lebo Duch hovorí, že ak nie ste znovuzrodení, nemôžete zdediť kráľovstvo nebeské; takže poďte a buďte pokrstení k pokániu, aby ste mohli byť omytí z hriechov svojich, aby ste mohli mať vieru v Baránka Božieho, ktorý sníma hriechy sveta a ktorý má moc spasiť a očistiť od všetkej nespravodlivosti.

15 Áno, hovorím vám, poďte a nebojte sa, a odložte každý hriech, ktorý vás ľahko napáda a ktorý vás zväzuje až k zničeniu, áno, poďte a vyjdite, a ukážte Bohu svojmu, že ste ochotní činiť pokánie z hriechov svojich a vstúpiť s ním do zmluvy, že budete zachovávať prikázania jeho, a dosvedčite mu to dnes tým, že vojdete do vôd krstu.

16 A ktokoľvek toto učiní, a bude zachovávať prikázania Božie od tejto doby naďalej, ten sa rozpamätá, že mu hovorím, áno, rozpamätá sa, že som mu hovoril, že bude mať život večný, podľa svedectva Ducha Svätého, ktorý vo mne svedčí.

17 A teraz, milovaní bratia moji, veríte veciam týmto? Hľa, hovorím vám: Áno, ja viem, že im veríte; a to, že viem, že im veríte, je prejavom Ducha, ktorý je vo mne. A teraz, pretože viera vaša v to je silná, áno, v oné veci, o ktorých som hovoril, veľká je radosť moja.

18 Lebo ako som vám hovoril od počiatku, že som si veľmi prial, aby ste neboli v onom stave rozpakov ako bratia vaši, tak som zistil, že priania moje boli uspokojené.

19 Lebo si uvedomujem, že ste na cestách spravodlivosti; uvedomujem si, že ste na ceste, ktorá vedie do kráľovstva Božieho; áno, uvedomujem si, že činíte priamymi cesty jeho.

20 Uvedomujem si, že vám to bolo oznámené svedectvom slova jeho, že on nemôže kráčať po cestách krivolakých; ani sa neodchyľuje od toho, čo hovoril; ani náznakom sa neobracia sprava doľava, či od toho, čo je správne, k tomu, čo je zlé; takže cesta jeho je jeden večný kolobeh.

21 A on neprebýva v chrámoch nesvätých; ani do kráľovstva Božieho nemôže byť prijatá špinavosť alebo niečo, čo je nečisté; takže hovorím vám, že príde čas, áno, a bude to posledného dňa, kedy ten, kto je špinavý, zostane v špinavosti svojej.

22 A teraz, milovaní bratia moji, povedal som vám veci tieto, aby som vás prebudil k pocitu povinnosti vašej voči Bohu, aby ste pred ním mohli kráčať bez viny a aby ste mohli kráčať podľa svätého rádu Božieho, podľa ktorého ste boli prijatí.

23 A teraz, chcel by som, aby ste boli pokorní a poddajní, a jemní; aby sa s vami dalo ľahko vychádzať; plní trpezlivosti a zhovievavosti; súc umiernení vo všetkých veciach; súc usilovní v zachovávaní prikázaní Božích vo všetkých dobách; žiadajúc všetko, čoho vám treba, ako vecí duchovných, tak časných; vždy vzdávajúc Bohu vďaky za všetko, čo dostávate.

24 A hľaďte, aby ste mali vieru, nádej a pravú lásku, a potom budete vždy oplývať dobrými skutkami.

25 A kiež vám Pán žehná a zachováva odev váš bez poškvrny, aby ste nakoniec mohli byť privedení, aby ste zasadli s Abrahámom, Izákom a Jákobom, a so svätými prorokmi, ktorí boli už od tej doby, kedy počal svet, majúc odev svoj bez poškvrny, tak ako je bez poškvrny ich odev v kráľovstve nebeskom, a už nikdy z neho nevyšli.

26 A teraz, milovaní bratia moji, hovoril som k vám slová tieto podľa Ducha, ktorý svedčí vo mne; a duša moja sa nesmierne raduje z onej nesmiernej usilovnosti a pozornosti, ktorú ste venovali slovu môjmu.

27 A teraz, kiež odo dnes naďalej a naveky spočíva na vás pokoj Boží, a na domoch vašich, a krajinách vašich, a na stádach vašich, a dobytku vašom, a na všetkom, čo vlastníte, na ženách vašich, a deťoch vašich, podľa viery vašej a dobrých skutkoch vašich. A tak som hovoril. Amen.

Tlačiť