Písma
Alma 33


Kapitola 33

Zenóš učil, že sa ľudia majú modliť a že majú uctievať Boha na všetkých miestach, a že vďaka Synovi sú odvrátené súdy – Zenók učil, že vďaka Synovi je udelené milosrdenstvo – Mojžiš pozdvihol v pustatine predobraz Syna Božieho. Okolo roku 74 pred Kr.

1 Teraz, potom, čo Alma povedal slová tieto, poslali po neho želajúc si dozvedieť sa, či majú veriť v ajedného Boha, aby mohli dosiahnuť toto ovocie, o ktorom hovoril, či ako majú zasadiť bsemienko čiže slovo, o ktorom hovoril, ktoré, ako hovoril, musí byť zasadené do ich sŕdc; či ako majú začať uplatňovať vieru svoju.

2 A Alma im povedal: Hľa, hovorili ste, že nemôžete auctievať Boha svojho, pretože ste vyvrhnutí zo synagóg svojich. Ale hľa, hovorím vám, ak si myslíte, že nemôžete uctievať Boha, veľmi sa mýlite a mali by ste skúmať bpísma; ak si myslíte, že vás učia toto, nerozumiete im.

3 Pamätáte si, že ste čítali, čo hovoril aZenóš, prorok za stara, ohľadom modlitby či buctievania?

4 Lebo on hovoril: Milosrdný si, ó Bože, lebo si vypočul modlitbu moju, dokonca keď som bol v pustatine; áno, bol si milosrdný, keď som sa modlil za tých, ktorí boli anepriateľmi mojimi, a ty si ich obrátil ku mne.

5 Áno, ó Bože, a bol si ku mne milosrdný, keď som volal k tebe na apoli svojom; keď som volal k tebe v modlitbe svojej, a ty si ma vypočul.

6 A znova, ó Bože, keď som sa uchýlil do domu svojho, ty si ma vypočul v modlitbe mojej.

7 A keď som sa uchýlil do akomôrky svojej, ó Pane, a modlil som sa k tebe, ty si ma vypočul.

8 Áno, ty si milosrdný k deťom svojim, keď volajú k tebe, aby boli vypočuté tebou, a nie ľuďmi, a ty ich vypočuješ.

9 Áno, ó Bože, ty si bol milosrdný ku mne a vypočul si volanie moje uprostred zhromaždení svojich.

10 Áno, a tiež si ma vypočul, keď som bol avyvrhnutý a nepriatelia moji mnou pohŕdali; áno, ty si vypočul volania moje a rozhneval si sa na nepriateľov mojich, a navštívil si ich v hneve svojom rýchlym zničením.

11 A vypočul si ma pre strasti moje a pre úprimnosť moju; a to pre Syna svojho si bol ku mne tak milosrdný, takže budem k tebe volať vo všetkých strastiach svojich, lebo v tebe je radosť moja; lebo ty si odvrátil súdy svoje odo mňa pre Syna svojho.

12 A teraz, Alma im povedal: Veríte oným apísmam, ktoré boli napísané tými za stara?

13 Hľa, ak veríte, musíte veriť tomu, čo hovoril aZenóš; lebo hľa, on povedal: Ty si odvrátil súdy svoje pre Syna svojho.

14 Teraz hľa, bratia moji, opýtam sa, či ste čítali písma? Ak ste ich čítali, ako môžete neveriť v Syna Božieho?

15 Lebo anie je napísané, že iba Zenóš hovoril o veciach týchto, ale tiež bZenók hovoril o veciach týchto –

16 Lebo hľa, on povedal: Ty sa hneváš, ó Pane, na týchto ľudí, pretože nechcú chápať milosrdenstvá tvoje, ktoré si im udelil pre Syna svojho.

17 A teraz, bratia moji, vidíte, že aj druhý prorok za stara svedčil o Synovi Božom, a pretože ľud nechcel rozumieť slovám jeho, aukameňovali ho k smrti.

18 Ale hľa, to nie je všetko; títo nie sú jediní, ktorí hovorili o Synovi Božom.

19 Hľa, hovoril o ňom aMojžiš; áno, a hľa, v pustatine bol bpozdvihnutý cpredobraz, aby každý, kto naň pohliadne, mohol žiť. A mnohí pohliadli a žili.

20 Ale málo ich rozumelo významu oných vecí, a to pre tvrdosť sŕdc svojich. Ale bolo mnoho tých, ktorí boli tak zatvrdení, že nechceli pohliadnuť, takže zahynuli. Teraz, nechceli pohliadnuť preto, že neverili, že ich to auzdraví.

21 Ó bratia moji, keby ste mohli byť uzdravení len pohliadnutím, aby ste boli uzdravení, či by ste rýchlo nepohliadli, alebo by ste radšej zatvrdili srdcia svoje v neviere a boli nedbalí, takže by ste nepohliadli, aby ste zahynuli?

22 Ak áno, príde na vás beda; ale pokiaľ nie, potom pohliadnite a azačnite veriť v Syna Božieho, že príde, aby vykúpil ľud svoj, a že bude trpieť a zomrie, aby buzmieril ich hriechy; a že znova cvstane z mŕtvych, čo uskutoční dvzkriesenie, takže všetci ľudia sa postavia pred ním, aby boli súdení posledného a súdneho dňa podľa eskutkov svojich.

23 A teraz, bratia moji, prajem si, aby ste si azasadili toto slovo do srdca svojho, a keď začne bobtnať, potom ho vyživujte vierou svojou. A hľa, stane sa stromom, ktorý vo vás bvyrastie k životu večnému. A potom nech vám Boh dá, aby cbremená vaše boli ľahké skrze radosť zo Syna jeho. A skutočne toto všetko môžete činiť, ak chcete. Amen.