Písma
Alma 6


Kapitola 6

Cirkev v Zarahemle je očistená a uvedená do poriadku – Alma ide kázať do Gideonu. Okolo roku 83 pred Kr.

1 A teraz, stalo sa, že potom, čo Alma ustal hovoriť k ľudu cirkvi, ktorá bola založená v meste Zarahemla, avysvätil kňazov a bstarších kladením crúk svojich podľa rádu Božieho, aby predsedali cirkvi a ddohliadali na ňu.

2 A stalo sa, že každý, kto nepatril k cirkvi a kto činil pokánie z hriechov svojich, bol apokrstený k pokániu a bol prijatý do cirkvi.

3 A tiež, stalo sa, že každý, kto k cirkvi patril, ale kto apokánie zo zlovoľnosti svojej nečinil a nepokoril sa pred Bohom – mám na mysli tých, ktorí boli povýšení v bpýche srdca svojho – tí boli zavrhnutí a ich mená boli cvymazané, aby neboli počítané medzi mená spravodlivých.

4 A tak začali nastoľovať poriadok cirkvi v meste Zarahemla.

5 Teraz, chcel by som, aby ste rozumeli, že slovo Božie bolo voľne dostupné všetkým, takže nikto nebol pripravený o výsadu zhromažďovať sa, aby počul slovo Božie.

6 A predsa bolo deťom Božím prikázané, aby sa často zhromažďovali a spájali sa v apôste a v mocnej modlitbe za blaho duší tých, ktorí Boha nepoznali.

7 A teraz, stalo sa, že keď Alma dal tieto nariadenia, odišiel od nich, áno, od cirkvi, ktorá bola v meste Zarahemla, a prešiel na východ od rieky Sidon do aúdolia Gideon, kde bolo postavené mesto, ktoré sa nazývalo mesto Gideon, ktoré bolo v údolí, ktoré sa nazývalo Gideon, súc nazvané po onom mužovi, ktorý bol bzabitý mečom rukou Nehora.

8 A Alma išiel a začal slovo Božie oznamovať cirkvi, ktorá bola založená v údolí Gideon, podľa zjavenia o pravdivosti slova, ktoré hovorili otcovia jeho, a podľa ducha proroctva, ktorý bol v ňom, podľa asvedectva Ježiša Krista, Syna Božieho, ktorý príde, aby vykúpil ľud svoj z ich hriechov, a podľa svätého rádu, ktorým bol povolaný. A tak je napísané. Amen.