Písma
Alma 40


Kapitola 40

Kristus uskutočňuje vzkriesenie všetkých ľudí – Spravodliví mŕtvi idú do raja a zlovoľní do vonkajšej temnoty, aby čakali na deň svojho vzkriesenia – Pri vzkriesení budú všetky veci znovuzriadené do svojej vlastnej a dokonalej schránky. Okolo roku 74 pred Kr.

1 Teraz, syn môj, je tu ešte niečo, čo by som ti chcel povedať; lebo cítim, že si myseľ tvoja robí starosti ohľadom vzkriesenia mŕtvych.

2 Hľa, hovorím ti, že niet žiadneho vzkriesenia – či, povedal by som, inými slovami, že toto smrteľné si neodeje nesmrteľnosť, táto porušiteľnosť si neodeje neporušiteľnosť – do doby po príchode Krista.

3 Hľa, on uskutočňuje vzkriesenie mŕtvych. Ale hľa, syn môj, vzkriesenie ešte nie je. Teraz ti odhalím tajomstvo, a predsa je mnoho tajomstiev, ktoré sú zadržiavané, takže ich nepozná nik okrem Boha samého. Ale ukážem ti niečo, na čo som sa usilovne pýtal Boha, aby som sa mohol dozvedieť – a to o vzkriesení.

4 Hľa, je ustanovená doba, kedy všetci vyjdú z mŕtvych. Teraz, kedy tá doba príde, nikto nevie; ale Boh pozná tú dobu, ktorá je ustanovená.

5 Teraz, či bude jedna doba alebo druhá doba, alebo tretia doba, kedy ľudia vyjdú z mŕtvych, na tom nezáleží; lebo Boh pozná všetky veci tieto; a mne postačí vedieť, že to tak je – že je ustanovená doba, kedy všetci vstanú z mŕtvych.

6 Teraz, medzi dobou smrti a dobou vzkriesenia musí nevyhnutne byť priestor.

7 A teraz by som sa opýtal, čo sa deje s dušami ľudí od tejto doby smrti do doby určenej ku vzkrieseniu?

8 Teraz, či je pre ľudí ustanovená viac než jedna doba, kedy povstanú, na tom nezáleží; lebo všetci neumierajú naraz, a na tom nezáleží; u Boha je všetko ako jeden deň a čas je meraný iba ľuďom.

9 Takže, ľuďom je ustanovená doba, kedy vstanú z mŕtvych; a medzi dobou smrti a vzkriesením je priestor. A teraz, ohľadom oného priestoru času, čo sa deje s dušami ľudí, to je tá vec, na ktorú som sa usilovne pýtal Pána, aby som vedel; a to je tá vec, ktorú viem.

10 A keď príde doba, kedy všetci vstanú, potom poznajú, že Boh pozná všetky lehoty, ktoré sú človeku ustanovené.

11 Teraz, ohľadom stavu duše medzi smrťou a vzkriesením – Hľa, anjel mi oznámil, že duchovia všetkých ľudí, akonáhle odídu z tohto smrteľného tela, áno, duchovia všetkých ľudí, či sú dobrí alebo zlí, sú privedení domov k tomu Bohu, ktorý im dal život.

12 A potom, stane sa, že duchovia tých, ktorí sú spravodliví, sú prijatí do stavu šťastia, ktorý sa nazýva raj, stav odpočinutia, stav pokoja, kde budú odpočívať od všetkých trápení svojich a od všetkých starostí a smútku.

13 A potom, stane sa, že duchovia zlovoľných, áno, ktorí sú zlí – lebo hľa, nemajú žiaden podiel ani časť Ducha Pánovho; lebo hľa, oni si vyvolili radšej zlé skutky než dobré; takže do nich vstúpil duch diablov a zmocnil sa ich domu – a títo budú vyvrhnutí do vonkajšej temnoty; a tam bude plač a kvílenie, a škrípanie zubov, a to pre ich vlastnú neprávosť, pretože sú vedení ako zajatí vôľou diabla.

14 Teraz, toto je stav duší zlovoľných, áno, v temnote, a stav strašného, desivého očakávania ohnivého rozhorčenia hnevu Božieho voči nim; tak zostávajú v tomto stave, rovnako ako spravodliví v raji, až do doby vzkriesenia svojho.

15 Teraz, sú niektorí, ktorí to chápu tak, že tento stav šťastia a tento stav biedy duše pred vzkriesením je prvé vzkriesenie. Áno, pripúšťam, že to môže byť nazvané vzkriesením, oné pozdvihnutie ducha či duše a ich vydanie šťastiu alebo biede podľa slov, ktoré boli povedané.

16 A hľa, znova bolo povedané, že je prvé vzkriesenie, vzkriesenie všetkých tých, ktorí boli alebo ktorí sú, alebo ktorí budú, až do vzkriesenia Kristovho z mŕtvych.

17 Teraz, nemyslíme si, že toto prvé vzkriesenie, o ktorom sa takto hovorí, môže byť oným vzkriesením duší a ich vydaním šťastiu alebo biede. Nemôžeš sa domnievať, že to je to, čo to znamená.

18 Hľa, hovorím ti: Nie; ale to znamená opätovné spojenie duše s telom, tých od oných dní Adamových až do vzkriesenia Kristovho.

19 Teraz, či duše a telá tých, o ktorých bolo hovorené, budú všetky znova spojené naraz, zlovoľných ako aj spravodlivých, to nehovorím; nech postačí, že hovorím, že všetci vyjdú; či inými slovami, ich vzkriesenie nastane pred vzkriesením tých, ktorí zomrú po vzkriesení Kristovom.

20 Teraz, syn môj, nehovorím, že ich vzkriesenie príde pri vzkriesení Kristovom; ale hľa, predkladám to ako názor svoj, že duše a telá spravodlivých budú opätovne spojené pri vzkriesení Kristovom a vystúpení jeho do neba.

21 Ale či to bude pri vzkriesení jeho, či po ňom, to nehovorím; ale toľko hovorím, že medzi smrťou a vzkriesením tela je priestor a stav duše v šťastí alebo v biede až do doby, ktorá je ustanovená Bohom, aby mŕtvi vyšli a boli opätovne spojení, ako duša, tak telo, a boli privedení, aby sa postavili pred Bohom a aby boli súdení podľa skutkov svojich.

22 Áno, toto uskutočňuje znovuzriadenie oných vecí, o ktorých bolo hovorené ústami prorokov.

23 Duša bude znovuzriadenátelu a telo k duši; áno, a každá končatina a kĺb budú znovuzriadené k telu svojmu; áno, dokonca vlas z hlavy nebude stratený; ale všetky veci budú znovuzriadené do vlastnej a dokonalej schránky svojej.

24 A teraz, syn môj, toto je oné znovuzriadenie, o ktorom bolo hovorené ústami prorokov –

25 A potom budú spravodliví žiariť v kráľovstve Božom.

26 Ale hľa, strašná smrť príde na zlovoľných; lebo zomrú čo do vecí týkajúcich sa vecí spravodlivosti; lebo sú nečistí a žiadna nečistá vec nemôže zdediť kráľovstvo Božie; ale budú vyvrhnutí a vydaní k tomu, aby požili ovocie práce svojej, čiže skutkov svojich, ktoré boli zlé; a vypijú kal z kalicha horkosti.