Písma
Alma 34


Kapitola 34

Amulek svedčí, že slovo v Kristovi je k spáse – Ak nebude učinené uzmierenie, všetko ľudstvo musí zahynúť – Celý zákon Mojžišov poukazuje na obeť Syna Božieho – Večný plán vykúpenia je založený na viere a pokání – Modlite sa o časné a duchovné požehnania – Tento život je dobou na to, aby sa ľudia pripravili na stretnutie s Bohom – Pracujte na svojej spáse s bázňou pred Bohom. Okolo roku 74 pred Kr.

1 A teraz, stalo sa, že potom, čo im Alma hovoril slová tieto, posadil sa na zem a aAmulek povstal a začal ich učiť, hovoriac:

2 Bratia moji, myslím, že je nemožné, aby ste boli neznalí vecí, ktoré boli hovorené o príchode Krista, o ktorom učíme, že je Syn Boží; áno, viem, že ste boli atýmto veciam hojne učení pred odštiepením sa od nás.

3 A ako ste si od milovaného brata môjho priali, aby vám oznámil, čo máte ohľadom strastí svojich činiť; a niečo vám povedal, aby pripravil myseľ vašu; áno, a nabádal vás k viere a k trpezlivosti –

4 Áno, dokonca aby ste mali toľko viery, že dokonca azasadíte slovo do sŕdc svojich, aby ste mohli vyskúšať dobrotivosť jeho.

5 A uzreli sme, že veľkou otázkou v mysli vašej je, či ono slovo je v Synovi Božom, alebo či nebude žiadneho Krista.

6 A tiež ste uzreli, že brat môj vám dokázal v mnohých prípadoch, že aslovo v Kristovi je k spáse.

7 Brat môj sa odvolával na slová Zenóšove, že vykúpenie príde skrze Syna Božieho, a tiež na slová Zenókove; a tiež sa odvolával na Mojžiša, aby dokázal, že veci tieto sú pravdivé.

8 A teraz hľa, adosvedčím vám sám za seba, že veci tieto sú pravdivé. Hľa, hovorím vám, že ja viem, že Kristus príde medzi deti ľudské, aby na seba vzal priestupky ľudu svojho, a že buzmieri hriechy sveta; lebo Pán Boh tak hovoril.

9 Lebo je nevyhnuté, aby bolo učinené auzmierenie; lebo podľa veľkého bplánu Večného Boha musí byť učinené uzmierenie, lebo inak musí všetko ľudstvo nevyhnutne zahynúť; áno, všetci sú zatvrdení; áno, všetci sú cpadlí a stratení, a museli by zahynúť, keby nebolo uzmierenia, ktoré musí nevyhnutne byť učinené.

10 Lebo je nevyhnutné, aby bola veľká a posledná aobeť; áno, nie obeť človeka ani zvieraťa, ani žiadneho druhu vtáka; lebo to nebude obeť ľudská; ale musí to byť bobeť cnekonečná a večná.

11 Teraz, niet človeka, ktorý by mohol obetovať vlastnú krv svoju, ktorá by uzmierila hriechy druhého. Teraz, keď človek zavraždí, hľa, vezme zákon náš, ktorý je aspravodlivý, život bratovi jeho? Hovorím vám: Nie.

12 Ale zákon požaduje život toho, kto avraždil; takže nemôže byť nič menšieho než nekonečné uzmierenie, čo by postačilo pre hriechy sveta.

13 Takže je nevyhnutné, aby bola veľká a posledná obeť, a potom nastane, alebo je žiaduce, aby nastal, akoniec prelievania krvi; potom bude bzákon Mojžišov naplnený; áno, celý bude naplnený, každá litera a čiarka, a žiadna nepominie.

14 A hľa, toto je celý avýznam bzákona, každý bod ukazuje k onej veľkej a poslednej obeti; a onou veľkou a poslednou cobeťou bude Syn Boží, áno, nekonečnou a večnou.

15 A tak on prinesie aspásu všetkým tým, ktorí uveria v meno jeho; a toto je zmyslom tejto poslednej obeti, aby uskutočnila vnútro milosrdenstva, čo premôže spravodlivosť a uskutočňuje pre ľudí prostriedok, aby mohli mať vieru k pokániu.

16 A tak môže amilosrdenstvo uspokojiť požiadavky bspravodlivosti a obklopuje ich náručie bezpečia, zatiaľ čo ten, kto neuplatňuje vieru k pokániu, je vystavený celému zákonu požiadaviek cspravodlivosti; takže iba pre toho, kto má vieru k pokániu, sa uskutoční veľký a večný dplán vykúpenia.

17 Takže, kiež vám Boh dá, bratia moji, aby ste mohli začať uplatňovať avieru svoju k pokániu, aby ste začali bvzývať sväté meno jeho, aby k vám bol milosrdný;

18 Áno, volajte k nemu pre milosrdenstvo; lebo on je mocný, aby spasil.

19 Áno, pokorte sa a pokračujte v modlitbe k nemu.

20 Volajte k nemu, keď ste na poliach svojich, áno, za všetky stáda svoje.

21 aVolajte k nemu v dome svojom, áno, za celý dom svoj, ako ráno, tak napoludnie a večer.

22 Áno, volajte k nemu proti moci nepriateľov svojich.

23 Áno, avolajte k nemu proti bdiablovi, ktorý je nepriateľom všetkej cspravodlivosti.

24 Volajte k nemu za úrodu na poliach svojich, aby vám bola prospešná.

25 Volajte za stáda polí vašich, aby sa rozrastali.

26 Ale to nie je všetko; musíte vyliať dušu svoju v akomôrke svojej a na tajných miestach svojich, a v pustatine svojej.

27 Áno, a keď k Pánovi nevoláte, nech je asrdce vaše bplné, pohnuté neustále k modlitbe k nemu za blaho vaše, a tiež za blaho tých, ktorí sú okolo vás.

28 A teraz hľa, milovaní bratia moji, hovorím vám, nemyslite si, že to je všetko; lebo potom, čo učiníte všetky veci tieto, ak budete odmietať anúdznych a nahých, a nebudete navštevovať chorých a sužovaných, a nebudete bdávať z majetku svojho, ak máte, tým, ktorí to potrebujú – hovorím vám, ak nebudete činiť žiadnu z vecí týchto, hľa, cmodlitba vaša je dmárna a nič vám neprospeje, a vy ste ako pokrytci, ktorí zapierajú vieru.

29 Takže, ak nepamätáte na to, aby ste mali apravú lásku, ste ako troska, ktorú taviči vyvrhujú (pretože nemá cenu) a je pošliapaná nohami ľudí.

30 A teraz, bratia moji, prial by som si, aby ste potom, čo ste obdržali tak mnohé svedectvá, vidiac, že sväté písma svedčia o veciach týchto, vyšli a prinášali aovocie k pokániu.

31 Áno, chcel by som, aby ste vyšli a nezatvrdzovali už viac srdcia svoje; lebo hľa, teraz je doba a adeň spásy vašej; a takže, ak budete činiť pokánie a nebudete zatvrdzovať srdcia svoje, veľký plán vykúpenia sa pre vás bude ihneď uskutočňovať.

32 Lebo hľa, život tento je dobou na to, aby sa ľudia apripravili na stretnutie s Bohom; áno, hľa, deň života tohto je dňom na to, aby ľudia vykonávali práce svoje.

33 A teraz, ako som vám hovoril predtým, pretože sa vám dostalo toľkých svedectiev, takže, úpenlivo vás prosím, aby ste aneodkladali deň bpokánia svojho až na koniec; lebo po tomto dni života, ktorý nám je daný, aby sme sa pripravili na večnosť, hľa, ak nevyužijeme poriadne čas svoj, kým sme v živote tomto, potom príde cnoc dtemnoty, kedy nemôže byť žiadna práca vykonaná.

34 Nebudete môcť povedať, keď budete uvedení do oného strašného astavu: Budem činiť pokánie, vrátim sa k Bohu svojmu. Nie, to nebudete môcť povedať; lebo ten istý duch, ktorý ovláda telá vaše v dobe, kedy odchádzate zo života tohto, ten istý duch bude mať moc ovládať telo vaše na onom večnom svete.

35 Lebo hľa, ak odkladáte deň pokánia svojho až do smrti, hľa, stávate sa apoddanými duchu diablovmu a on si vás bpodrobí za svojich; takže Duch Pánov sa od vás vzdiali a nebude mať vo vás miesto, a diabol bude mať nad vami všetku moc; a toto je konečný stav zlovoľných.

36 A toto viem, pretože Pán hovoril, že neprebýva v chrámoch anesvätých, ale prebýva v srdciach bspravodlivých; áno, a tiež hovoril, že spravodliví zasadnú v kráľovstve jeho a už viac nevyjdú; ale odev ich bude vybielený krvou Baránkovou.

37 A teraz, milovaní bratia moji, prajem si, aby ste si pamätali veci tieto a aby ste apracovali na spáse svojej s bázňou pred Bohom, a aby ste už viac nepopierali príchod Krista;

38 Aby ste už viac anebojovali proti Duchu Svätému, ale aby ste ho prijali a vzali na seba bmeno Kristovo; aby ste sa pokorili až do prachu a cuctievali Boha, nech už ste na ktoromkoľvek mieste, v duchu a v pravde; a aby ste denne žili vo dvďakyvzdaní za mnohé milosrdenstvá a požehnania, ktoré vám udeľuje.

39 Áno, a tiež vás nabádam, bratia moji, aby ste boli neustále avšímaví ohľadom modlitby, aby ste neboli zvedení bpokušeniami diablovými, aby vás nepremohol, aby ste sa posledného dňa nestali poddanými jeho; lebo hľa, on vás neodmení cničím dobrým.

40 A teraz, milovaní bratia moji, chcel by som vás nabádať, aby ste mali atrpezlivosť a aby ste znášali všelijaké strasti; aby ste bnehanobili tých, ktorí vás vyvrhujú pre nesmiernu chudobu vašu, aby ste sa nestali hriešnikmi ako oni;

41 Ale aby ste mali trpezlivosť a znášali oné strasti s pevnou nádejou, že si jedného dňa odpočiniete od všetkých strastí svojich.