Písma
Alma 34


Kapitola 34

Amulek svedčí, že slovo v Kristovi je k spáse – Ak nebude učinené uzmierenie, všetko ľudstvo musí zahynúť – Celý zákon Mojžišov poukazuje na obeť Syna Božieho – Večný plán vykúpenia je založený na viere a pokání – Modlite sa o časné a duchovné požehnania – Tento život je dobou na to, aby sa ľudia pripravili na stretnutie s Bohom – Pracujte na svojej spáse s bázňou pred Bohom. Okolo roku 74 pred Kr.

1 A teraz, stalo sa, že potom, čo im Alma hovoril slová tieto, posadil sa na zem a Amulek povstal a začal ich učiť, hovoriac:

2 Bratia moji, myslím, že je nemožné, aby ste boli neznalí vecí, ktoré boli hovorené o príchode Krista, o ktorom učíme, že je Syn Boží; áno, viem, že ste boli týmto veciam hojne učení pred odštiepením sa od nás.

3 A ako ste si od milovaného brata môjho priali, aby vám oznámil, čo máte ohľadom strastí svojich činiť; a niečo vám povedal, aby pripravil myseľ vašu; áno, a nabádal vás k viere a k trpezlivosti –

4 Áno, dokonca aby ste mali toľko viery, že dokonca zasadíte slovo do sŕdc svojich, aby ste mohli vyskúšať dobrotivosť jeho.

5 A uzreli sme, že veľkou otázkou v mysli vašej je, či ono slovo je v Synovi Božom, alebo či nebude žiadneho Krista.

6 A tiež ste uzreli, že brat môj vám dokázal v mnohých prípadoch, že slovo v Kristovi je k spáse.

7 Brat môj sa odvolával na slová Zenóšove, že vykúpenie príde skrze Syna Božieho, a tiež na slová Zenókove; a tiež sa odvolával na Mojžiša, aby dokázal, že veci tieto sú pravdivé.

8 A teraz hľa, dosvedčím vám sám za seba, že veci tieto sú pravdivé. Hľa, hovorím vám, že ja viem, že Kristus príde medzi deti ľudské, aby na seba vzal priestupky ľudu svojho, a že uzmieri hriechy sveta; lebo Pán Boh tak hovoril.

9 Lebo je nevyhnuté, aby bolo učinené uzmierenie; lebo podľa veľkého plánu Večného Boha musí byť učinené uzmierenie, lebo inak musí všetko ľudstvo nevyhnutne zahynúť; áno, všetci sú zatvrdení; áno, všetci sú padlí a stratení, a museli by zahynúť, keby nebolo uzmierenia, ktoré musí nevyhnutne byť učinené.

10 Lebo je nevyhnutné, aby bola veľká a posledná obeť; áno, nie obeť človeka ani zvieraťa, ani žiadneho druhu vtáka; lebo to nebude obeť ľudská; ale musí to byť obeť nekonečná a večná.

11 Teraz, niet človeka, ktorý by mohol obetovať vlastnú krv svoju, ktorá by uzmierila hriechy druhého. Teraz, keď človek zavraždí, hľa, vezme zákon náš, ktorý je spravodlivý, život bratovi jeho? Hovorím vám: Nie.

12 Ale zákon požaduje život toho, kto vraždil; takže nemôže byť nič menšieho než nekonečné uzmierenie, čo by postačilo pre hriechy sveta.

13 Takže je nevyhnutné, aby bola veľká a posledná obeť, a potom nastane, alebo je žiaduce, aby nastal, koniec prelievania krvi; potom bude zákon Mojžišov naplnený; áno, celý bude naplnený, každá litera a čiarka, a žiadna nepominie.

14 A hľa, toto je celý význam zákona, každý bod ukazuje k onej veľkej a poslednej obeti; a onou veľkou a poslednou obeťou bude Syn Boží, áno, nekonečnou a večnou.

15 A tak on prinesie spásu všetkým tým, ktorí uveria v meno jeho; a toto je zmyslom tejto poslednej obeti, aby uskutočnila vnútro milosrdenstva, čo premôže spravodlivosť a uskutočňuje pre ľudí prostriedok, aby mohli mať vieru k pokániu.

16 A tak môže milosrdenstvo uspokojiť požiadavky spravodlivosti a obklopuje ich náručie bezpečia, zatiaľ čo ten, kto neuplatňuje vieru k pokániu, je vystavený celému zákonu požiadaviek spravodlivosti; takže iba pre toho, kto má vieru k pokániu, sa uskutoční veľký a večný plán vykúpenia.

17 Takže, kiež vám Boh dá, bratia moji, aby ste mohli začať uplatňovať vieru svoju k pokániu, aby ste začali vzývať sväté meno jeho, aby k vám bol milosrdný;

18 Áno, volajte k nemu pre milosrdenstvo; lebo on je mocný, aby spasil.

19 Áno, pokorte sa a pokračujte v modlitbe k nemu.

20 Volajte k nemu, keď ste na poliach svojich, áno, za všetky stáda svoje.

21 Volajte k nemu v dome svojom, áno, za celý dom svoj, ako ráno, tak napoludnie a večer.

22 Áno, volajte k nemu proti moci nepriateľov svojich.

23 Áno, volajte k nemu proti diablovi, ktorý je nepriateľom všetkej spravodlivosti.

24 Volajte k nemu za úrodu na poliach svojich, aby vám bola prospešná.

25 Volajte za stáda polí vašich, aby sa rozrastali.

26 Ale to nie je všetko; musíte vyliať dušu svoju v komôrke svojej a na tajných miestach svojich, a v pustatine svojej.

27 Áno, a keď k Pánovi nevoláte, nech je srdce vaše plné, pohnuté neustále k modlitbe k nemu za blaho vaše, a tiež za blaho tých, ktorí sú okolo vás.

28 A teraz hľa, milovaní bratia moji, hovorím vám, nemyslite si, že to je všetko; lebo potom, čo učiníte všetky veci tieto, ak budete odmietať núdznych a nahých, a nebudete navštevovať chorých a sužovaných, a nebudete dávať z majetku svojho, ak máte, tým, ktorí to potrebujú – hovorím vám, ak nebudete činiť žiadnu z vecí týchto, hľa, modlitba vaša je márna a nič vám neprospeje, a vy ste ako pokrytci, ktorí zapierajú vieru.

29 Takže, ak nepamätáte na to, aby ste mali pravú lásku, ste ako troska, ktorú taviči vyvrhujú (pretože nemá cenu) a je pošliapaná nohami ľudí.

30 A teraz, bratia moji, prial by som si, aby ste potom, čo ste obdržali tak mnohé svedectvá, vidiac, že sväté písma svedčia o veciach týchto, vyšli a prinášali ovocie k pokániu.

31 Áno, chcel by som, aby ste vyšli a nezatvrdzovali už viac srdcia svoje; lebo hľa, teraz je doba a deň spásy vašej; a takže, ak budete činiť pokánie a nebudete zatvrdzovať srdcia svoje, veľký plán vykúpenia sa pre vás bude ihneď uskutočňovať.

32 Lebo hľa, život tento je dobou na to, aby sa ľudia pripravili na stretnutie s Bohom; áno, hľa, deň života tohto je dňom na to, aby ľudia vykonávali práce svoje.

33 A teraz, ako som vám hovoril predtým, pretože sa vám dostalo toľkých svedectiev, takže, úpenlivo vás prosím, aby ste neodkladali deň pokánia svojho až na koniec; lebo po tomto dni života, ktorý nám je daný, aby sme sa pripravili na večnosť, hľa, ak nevyužijeme poriadne čas svoj, kým sme v živote tomto, potom príde noc temnoty, kedy nemôže byť žiadna práca vykonaná.

34 Nebudete môcť povedať, keď budete uvedení do oného strašného stavu: Budem činiť pokánie, vrátim sa k Bohu svojmu. Nie, to nebudete môcť povedať; lebo ten istý duch, ktorý ovláda telá vaše v dobe, kedy odchádzate zo života tohto, ten istý duch bude mať moc ovládať telo vaše na onom večnom svete.

35 Lebo hľa, ak odkladáte deň pokánia svojho až do smrti, hľa, stávate sa poddanými duchu diablovmu a on si vás podrobí za svojich; takže Duch Pánov sa od vás vzdiali a nebude mať vo vás miesto, a diabol bude mať nad vami všetku moc; a toto je konečný stav zlovoľných.

36 A toto viem, pretože Pán hovoril, že neprebýva v chrámoch nesvätých, ale prebýva v srdciach spravodlivých; áno, a tiež hovoril, že spravodliví zasadnú v kráľovstve jeho a už viac nevyjdú; ale odev ich bude vybielený krvou Baránkovou.

37 A teraz, milovaní bratia moji, prajem si, aby ste si pamätali veci tieto a aby ste pracovali na spáse svojej s bázňou pred Bohom, a aby ste už viac nepopierali príchod Krista;

38 Aby ste už viac nebojovali proti Duchu Svätému, ale aby ste ho prijali a vzali na seba meno Kristovo; aby ste sa pokorili až do prachu a uctievali Boha, nech už ste na ktoromkoľvek mieste, v duchu a v pravde; a aby ste denne žili vo vďakyvzdaní za mnohé milosrdenstvá a požehnania, ktoré vám udeľuje.

39 Áno, a tiež vás nabádam, bratia moji, aby ste boli neustále všímaví ohľadom modlitby, aby ste neboli zvedení pokušeniami diablovými, aby vás nepremohol, aby ste sa posledného dňa nestali poddanými jeho; lebo hľa, on vás neodmení ničím dobrým.

40 A teraz, milovaní bratia moji, chcel by som vás nabádať, aby ste mali trpezlivosť a aby ste znášali všelijaké strasti; aby ste nehanobili tých, ktorí vás vyvrhujú pre nesmiernu chudobu vašu, aby ste sa nestali hriešnikmi ako oni;

41 Ale aby ste mali trpezlivosť a znášali oné strasti s pevnou nádejou, že si jedného dňa odpočiniete od všetkých strastí svojich.