Pomôcky pre štúdium
Pád Adama a Evy
predchádzajúce ďalej

Pád Adama a Evy

Proces, ktorým sa ľudstvo stalo na tejto zemi smrteľným. Keď Adam a Eva zjedli zo zakázaného ovocia, stali sa smrteľnými, to znamená podliehajúcimi hriechu a smrti. Adam sa stal na zemi „prvým telom“ (Mojž. 3:7). Zjavenie neskorších dní objasňuje, že pád je požehnaním a že Adam a Eva majú byť ctení ako prví rodičia celého ľudstva.

Pád bol nutným krokom v pokroku človeka. Pretože Boh vedel, že dôjde k pádu, pripravil v predsmrteľnom živote Spasiteľa. Ježiš Kristus prišiel v zenite časov, aby uzmieril pád Adama, a tiež osobné hriechy človeka pod podmienkou pokánia.