Pomôcky pre štúdium
Kronické, knihy
predchádzajúce ďalej

Kronické, knihy

Dve knihy v Starom zákone. Podávajú stručné dejiny udalostí od stvorenia do Kýrosovho prehlásenia, ktoré dovoľovalo Židom vrátiť sa do Jeruzalema.

Prvá kronická

Kapitoly 1–9 uvádzajú rodokmene od Adama až po Saula. Kapitola 10 zachytáva Saulovu smrť. Kapitoly 11–22 sledujú udalosti spojené s vládou Dávida. Kapitoly 23–27 objasňujú, že Šalamún bol ustanovený za kráľa a že levíti boli zadelení. Kapitola 28 objasňuje, že Dávid prikázal Šalamúnovi postaviť chrám. Kapitola 29 zaznamenáva Dávidovu smrť.

Druhá kronická

Kapitoly 1–9 sledujú udalosti spojené s vládou Šalamúna. Kapitoly 10–12 hovoria o vláde Šalamúnovho syna Rechabeáma, počas ktorej bolo spoločné kráľovstvo izraelské rozdelené na kráľovstvo severné a južné. Kapitoly 13–36 opisujú vládu rôznych kráľov až po dobytie judského kráľovstva Nebúkadnecarom. Kniha končí Kýrosovým nariadením, že zajaté deti Júdove sa môžu vrátiť do Jeruzalema.