Pomôcky pre štúdium
Slovo Božie
predchádzajúce ďalej

Slovo Božie

Pokyny, prikázania alebo posolstvá od Boha. Božie deti môžu obdržať Jeho slovo priamo zjavením skrze Ducha alebo od Jeho vyvolených služobníkov (NaZ 1:38).