Pomôcky pre štúdium
Preklad Josepha Smitha (PJS)
predchádzajúce ďalej

Preklad Josepha Smitha (PJS)

Revízia alebo preklad anglickej Biblie, verzie kráľa Jakuba, na ktorom Prorok Joseph Smith začal pracovať v júni 1830. Boh mu prikázal, aby tento preklad učinil a on to pokladal za súčasť svojho povolania za proroka.

Aj keď Joseph dokončil väčšinu prekladu do júla 1833, pokračoval v úpravách rukopisu a v jeho príprave na vydanie až do svojej smrti v roku 1844. Aj keď vydal niektoré časti prekladu počas svojho života, je možné, že by urobil ďalšie zmeny, keby žil tak dlho, aby mohol vydať celé dielo. Reorganizovaná Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní vydala prvé vydanie inšpirovaného prekladu Josepha Smitha v roku 1867. Od tej doby vydali niekoľko vydaní.

Prorok sa počas procesu prekladania veľa naučil. Vďaka svojej prekladateľskej práci obdržal niekoľko oddielov Náuky a zmlúv (ako sú NaZ 76; 77; 91132). Pán tiež Josephovi dával určité pokyny pre prekladanie, ktoré sú zaznamenané v Náuke a zmluvách (NaZ 37:1; 45:60–61; 76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89). Kniha Mojžišova a Joseph Smith – Matúš, ktoré sú teraz obsiahnuté v Drahocennej perle, boli prevzaté priamo z Prekladu Josepha Smitha.

Preklad Josepha Smitha znovuzriadil niektoré jasné a cenné veci, ktoré boli z Biblie stratené (1. Nefi 13). Aj keď to nie je je oficiálna Biblia Cirkvi, tento preklad ponúka veľa zaujímavých pohľadov a je veľmi cenný pre porozumenie Biblii. Je to tiež svedectvo o božskom povolaní a službe Proroka Josepha Smitha.