Pomôcky pre štúdium
Vysvätiť, vysvätenie
predchádzajúce ďalej

Vysvätiť, vysvätenie

Udeliť alebo odovzdať právomoc alebo úrad. Aby osoba mohla používať právomoc v Pánovej Cirkvi, musí byť povolaná Bohom skrze proroctvo a kladením rúk tých, ktorí majú právomoc (ČV 1:5). Aj keď osoba môže obdržať právomoc skrze vysvätenie, používa ju pod vedením tých, ktorí pre túto právomoc držia príslušné kľúče.