Pomôcky pre štúdium
Evanjeliá
predchádzajúce ďalej

Evanjeliá

Štyri záznamy alebo svedectvá o Ježišovom smrteľnom živote a o udalostiach vzťahujúcich sa k Jeho službe obsiahnuté v prvých štyroch knihách Nového zákona. Zapísali ich Matúš, Marek, Lukáš a Ján a sú to zaznamenané svedectvá o Kristovom živote. Kniha 3. Nefi v Knihe Mormonovej je v mnohých smeroch podobná týmto štyrom evanjeliám Nového zákona.

Knihy Nového zákona boli pôvodne napísané v gréčtine. Grécke slovo pre evanjelium znamená „dobrá správa“. Dobrou správou je to, že Ježiš Kristus učinil uzmierenie, ktoré vykúpi celé ľudstvo od smrti a odmení každého jednotlivca podľa jeho skutkov (Ján 3:16; Rím. 5:10–11; 2. Nefi 9:26; Alma 34:9; NaZ 76:69).

Pozri tiež Zvod evanjelií v Sprievodcovi k písmam.