Pomôcky pre štúdium
Spečatiť, spečatenie
predchádzajúce ďalej

Spečatiť, spečatenie

Učiniť, aby obrady vykonané kňazskou právomocou na zemi boli platné v nebi. Obrady sú spečatené, keď obdržia schválenie Svätým Duchom zasľúbenia, čo je Duch Svätý.