Pomôcky pre štúdium
Pravá láska
predchádzajúce ďalej

Pravá láska

Čistá láska Kristova, (Moroni 7:47); láska, ktorú má Kristus k deťom ľudským a ktorú deti ľudské majú mať jeden k druhému (2. Nefi 26:30; 33:7–9; Eter 12:33–34); najvyšší, najušľachtilejší, najsilnejší druh lásky, nie iba náklonnosti.