Pomôcky pre štúdium
Abrahám


Abrahám

Syn Teracha, narodil sa v Chaldejskom Úre (Gen. 11:26, 31; 17:5). Prorok Pána, s ktorým Pán urobil večné zmluvy, skrze ktoré sú požehnané všetky národy zeme. Abrahám sa pôvodne volal Abrám.

Kniha Abrahámova

Dávne záznamy zapísané Abrahámom, ktoré sa v roku 1835 dostali do vlastníctva Cirkvi. Tieto záznamy a nejaké múmie objavil v egyptských katakombách Antonio Lebolo, ktorý ich odkázal Michaelovi Chandlerovi. Chandler ich v roku 1835 vystavoval v Spojených štátoch. Istí priatelia Josepha Smitha ich od Chandlera kúpili a dali ich Prorokovi, ktorý ich preložil. Niektoré z týchto záznamov sa teraz nachádzajú v Drahocennej perle.

Kapitola 1 zaznamenáva Abrahámove zážitky v Chaldejskom Úre, kde sa ho zlovoľní kňazi snažili obetovať. Kapitola 2 hovorí o jeho ceste do Kanaánu. Ukázal sa mu Pán a učinil s ním zmluvy. Kapitola 3 zaznamenáva, že Abrahám videl vesmír a pochopil vzťahy medzi nebeskými telesami. Kapitoly 4–5 sú ďalšou správou o stvorení.

Semeno Abrahámovo

Ľudia, ktorí skrze poslušnosť zákonov a obradov evanjelia Ježiša Krista obdržia zasľúbenia a zmluvy učinené Bohom s Abrahámom. Muži a ženy môžu obdržať tieto požehnania, ak sú doslovne z rodu Abrahámovho alebo sú adoptovaní do jeho rodiny prijatím evanjelia a krstom (Gal. 3:26–29; 4:1–7; NaZ 84:33–34; 103:17; 132:30–32; Abr. 2:9–11). Doslovní potomkovia Abraháma môžu stratiť svoje požehnania skrze neposlušnosť (Rím. 4:13; 9:6–8).