Pomôcky pre štúdium
Vyznať, vyznanie


Vyznať, vyznanie

Písma používajú vyznanie prinajmenšom dvomi spôsobmi. V jednom zmysle vyznať znamená vyjadriť vieru v niekoho alebo v niečo, ako napríklad vyznať, že Ježiš je Kristus (Mat. 10:32; Rím. 10:9; 1. Ján. 4:1–3; NaZ 88:104).

V ďalšom zmysle vyznať znamená priznať vlastnú vinu, ako napríklad vyznanie hriechov. Povinnosťou všetkých ľudí je vyznať všetky svoje hriechy Pánovi a získať Jeho odpustenie (NaZ 58:42–43). Keď je to nutné, hriechy majú byť vyznané osobe alebo osobám, proti ktorým človek hrešil. Vážne hriechy majú byť vyznané predstaviteľovi Cirkvi (vo väčšine prípadov biskupovi).