Pomôcky pre štúdium
Zjavenie
predchádzajúce ďalej

Zjavenie

Komunikácia Boha s Jeho deťmi na zemi. Zjavenie môže prichádzať prostredníctvom svetla Kristovho a Ducha Svätého inšpiráciou, videním, snami alebo cez návštevy anjelov. Zjavenie poskytuje vedenie, ktoré vedie verných k večnej spáse v celestiálnom kráľovstve.

Pán zjavuje Svoje dielo Svojim prorokom a veriacim potvrdzuje, že zjavenia prorokom sú pravdivé (Am. 3:7). Prostredníctvom zjavení poskytuje Pán individuálne vedenie každému človeku, ktorý sa ho snaží dosiahnuť a ktorý má vieru, činí pokánie a je poslušný evanjelia Ježiša Krista. „Duch Svätý je zjavovateľ,“ povedal Joseph Smith, a „žiadny človek nemôže prijať Ducha Svätého bez toho, aby prijímal zjavenie.“

V Pánovej Cirkvi sú Prvé predsedníctvo a Kvórum dvanástich apoštolov proroci, vidcovia a zjavovatelia pre Cirkev aj pre svet. Prezident Cirkvi je jediným, koho Pán splnomocnil, aby prijímal zjavenie pre Cirkev (NaZ 28:2–7). Každá osoba môže prijímať osobné zjavenie pre svoj vlastný prospech.