Pomôcky pre štúdium
Izaiáš
predchádzajúce ďalej

Izaiáš

Starozákonný prorok, ktorý prorokoval v rokoch 740–701 pred Kr. Izaiáš ako hlavný poradca kráľa Chizkiju mal veľký náboženský a politický vplyv.

Ježiš citoval Izaiáša častejšie než akéhokoľvek iného proroka. Izaiáša tiež citovali často v Novom zákone Peter, Ján a Pavol. Kniha Mormonova a Náuka a zmluvy obsahujú viac citátov od Izaiáša než od ktoréhokoľvek iného proroka a poskytujú veľkú pomoc pri výklade Izaiáša. Nefi učil svoj ľud z Izaiášových spisov (2. Nefi 12–24; Iz. 2–14). Pán hovoril Nefitom, že „veľké sú slová Izaiáša“ a že všetky veci, o ktorých Izaiáš prorokoval sa naplnia (3. Nefi 23:1–3).

Kniha Izaiáš

Kniha v Starom zákone. Mnoho Izaiášových proroctiev sa zaoberá príchodom Vykupiteľa, ako počas Jeho pozemskej služby (Iz. 9:6), tak ako Veľkého Kráľa v posledných dňoch (Iz. 63). Tiež prorokoval veľa o budúcnosti Izraela.

Kapitola 1 je úvod k zvyšku knihy. Verše Izaiáš 7:14; 9:6–7; 11:1–5; 53; a 61:1–3 predpovedajú poslanie Spasiteľa. Kapitoly 2, 11, 12, a 35 hovoria o udalostiach v neskorších dňoch, kedy evanjelium bude znovuzriadené, Izrael bude zhromaždený a smädná zem rozkvitne ako ruža. Kapitola 29 obsahuje proroctvo o príchode Knihy Mormonovej (2. Nefi 27). Kapitoly 40–46 hlásajú nadradenosť Jehovu nad modlárskymi bohmi pohanských uctievateľov. V zostávajúcich kapitolách, v kapitolách 47–66, hovoria o udalostiach pri konečnom znovuzriadení Izraela a založení Sionu s Pánom prebývajúcim medzi Jeho ľudom.