Pomôcky pre štúdium
Jób


Jób

Spravodlivý muž v Starom zákone, ktorý napriek tomu, že trpel veľkými strasťami, zostal verný svojej viere v Boha. Jeho príbeh je zaznamenaný v knihe Jób.

Kniha Jób

Aj keď je kniha o Jóbovom utrpení, neodpovedá celkom na otázku, prečo asi Jób (alebo ktorákoľvek iná osoba) trpel bolesťou a stratou svojej rodiny a majetku. Kniha objasňuje, že mať strasti neznamená nutne to, že osoba hrešila. Pán môže používať strasti, aby nám dal skúsenosti, aby nás pokarhal a aby nás niečo naučil, a tiež aby nás potrestal (NaZ 122).

Knihu môžeme rozdeliť na štyri časti: Kapitoly 1–2 sú úvodom k príbehu. Kapitoly 3–31 opisujú sled diskusií medzi Jóbom a tromi priateľmi. Kapitoly 32–37 obsahujú príhovory Elihúa, štvrtého priateľa, ktorý odsudzuje Jóba z iných dôvodov ako boli dôvody prvých troch priateľov. Kapitoly 38–42 uzatvárajú knihu s opätovným uistením pre Jóba, že smer jeho života bol dobrý od počiatku.

Kniha Jób učí, že ak má osoba správne poznanie Boha a žije takým životom, ktorý je pre Boha prijateľný, bude lepšie schopná vytrvať v skúškach, ktoré na ňu prichádzajú. Jóbovu neochabujúcu vieru charakterizuje napríklad takéto zvolanie: „Nech ma aj zabije, iné nečakám“ (Jób 13:15). O Jóbovi je tiež zmienka v Ezechielovi 14:14; v Jakuba 5:11; v Náuke a zmluvách 121:10.