Pomôcky pre štúdium
Vykupiteľ
predchádzajúce ďalej

Vykupiteľ

Ježiš Kristus je veľkým Vykupiteľom ľudstva, pretože prostredníctvom Svojho uzmierenia zaplatil cenu za hriechy ľudstva a umožnil vzkriesenie všetkých ľudí.