Pomôcky pre štúdium
Manželstvo, vydávať sa, ženiť sa
predchádzajúce ďalej

Manželstvo, vydávať sa, ženiť sa

Zákonná zmluva alebo dohoda medzi mužom a ženou, ktorá ich činí manželom a manželkou. Manželstvo ustanovil Boh (NaZ 49:15).

Nová a večná zmluva manželstva

Manželstvo uzatvorené pod zákonom evanjelia a pod svätým kňazstvom je pre smrteľný život a pre večnosť. Spôsobilí muži a ženy takto spečatení v chráme v manželstve môžu pokračovať ako manžel a manželka po celú večnosť.

Manželstvo s osobou iného vierovyznania

Manželstvo medzi mužom a ženou, ktorí majú rôzne vierovyznanie a rôzne zvyklosti.

Plurálne manželstvo

Manželstvo manžela s dvomi alebo viacerými žijúcimi manželkami. Je zákonné, aby muž mal iba jednu manželku, iba ak mu to Pán skrze zjavenie neprikáže inak (Jákob 2:27–30). Skrze zjavenie bolo plurálne manželstvo praktizované v starozákonných dobách a v počiatočných dňoch znovuzriadenej Cirkvi pod vedením proroka, ktorý držal kľúče kňazstva (NaZ 132:34–40, 45). V Cirkvi už praktizované nie je (OP 1); mať viac ako jednu manželku je dnes nezlučiteľné s členstvom v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.