Pomôcky pre štúdium
Dary Ducha
predchádzajúce ďalej

Dary Ducha

Zvláštne duchovné požehnania odovzdávané Pánom spôsobilým jednotlivcom pre ich vlastný prospech a preto, aby ich používali na požehnanie druhých. Opis darov Ducha si môžete preštudovať v Náuke a zmluvách 46:11–33; 1. Korintským 12:1–12; Moroni 10:8–18.