Pomôcky pre štúdium
Efrajim
predchádzajúce ďalej

Efrajim

V Starom zákone druhý syn Jozefa a Asenat (Gen. 41:50–52; 46:20). Efrajim, v rozpore s tradíciou, obdržal požehnanie namiesto Menaššeho, ktorý bol starším synom (Gen. 48:17–20). Efrajim sa stal otcom kmeňa Efrajim.

Kmeň Efrajim

Efrajimovi bolo dané prvorodenstvo v Izraeli (1. Kron. 5:1–2; Jer. 31:9). Ich výsadou a zodpovednosťou v posledných dňoch je niesť kňazstvo, prinášať posolstvo znovuzriadeného evanjelia svetu a vyzdvihnúť koruhvu, aby zhromaždili rozptýlený Izrael (Iz. 11:12–13; 2. Nefi 21:12–13). Deti Efrajima budú korunovať slávou tých, ktorí sa v posledných dňoch budú vracať z krajín severných (NaZ 133:26–34).

Drevo Efrajimovo alebo Jozefovo

Záznam jednej skupiny z kmeňa Efrajimovho, ktorá bola odvedená z Jeruzalema do Ameriky okolo roku 600 pred Kr. Záznam tejto skupiny sa nazýval drevo Efrajimovo alebo Jozefovo, alebo Kniha Mormonova. Tento záznam a drevo Júdovo (Biblia) tvoria spojené svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi, o Jeho vzkriesení a o Jeho božskom diele medzi týmito dvomi časťami domu Izraela.