Pomôcky pre štúdium
Premenenie
predchádzajúce ďalej

Premenenie

Stav osôb, ktorých zjav a podstata sú dočasne zmenené – to znamená, že sú pozdvihnutí na vyššiu duchovnú úroveň – takže môžu zniesť prítomnosť a slávu nebeských bytostí.

Premenenie Krista

Peter, Jakub a Ján videli pred sebou osláveného a premeneného Pána. Spasiteľ predtým sľúbil, že Peter obdrží kľúče kráľovstva nebeského (Mat. 16:13–19; 17:1–9; Mar. 9:2–10; Luk. 9:28–36; 2. Pet. 1:16–18). Spasiteľ, Mojžiš, Elias (Eliáš) odovzdali pri tejto dôležitej udalosti Petrovi, Jakubovi a Jánovi sľúbené kľúče kňazstva. S týmito kľúčmi kňazstva mali apoštoli moc pokračovať v diele kráľovstva po nanebovstúpení Ježiša.

Joseph Smith učil, že Peter, Jakub a Ján boli na vrchu premenenia tiež premenení. Videli videnie zeme, ako bude vyzerať vo svojom budúcom oslávenom stave (NaZ 63:20–21). Videli Mojžiša a Eliáša, dve premenené bytosti, a počuli hlas Otca. Otec povedal: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte“ (Mat. 17:5).

Premenené bytosti