Pomôcky pre štúdium
Nová a večná zmluva
predchádzajúce ďalej

Nová a večná zmluva

Plnosť evanjelia Ježiša Krista (NaZ 66:2). Je nová vždy, keď je zjavená nanovo po období odpadlíctva. Je večná v tom zmysle, že to je Božia zmluva a ľudia sa z nej tešia v každej dispenzácii evanjelia, kde ju boli ochotní prijať. Ježiš Kristus znova zjavil ľuďom na zemi skrze proroka Josepha Smitha novú a večnú zmluvu. Obsahuje posvätné obrady vykonávané skrze kňazskú právomoc – ako je krst a chrámové manželstvo – ktoré umožňujú spásu, nesmrteľnosť a večný život. Keď ľudia prijmú evanjelium a sľúbia, že budú zachovávať Božie prikázania, Boh učiní zmluvu, že im dá požehnania svojej novej a večnej zmluvy.