Pomôcky pre štúdium
Modlitba


Modlitba

Úctivá komunikácia s Bohom, počas ktorej osoba vyjadruje vďaku a prosí o požehnanie. Modlitby sú adresované nášmu Nebeskému Otcovi v mene Ježiša Krista. Modlitby môžu byť vyslovované buď nahlas, alebo v tichosti. Myšlienky osoby môžu byť tiež modlitbou, ak sú smerované k Bohu. Pieseň spravodlivých môže byť pre Boha modlitbou (NaZ 25:12).

Cieľom modlitby nie je zmeniť vôľu Božiu, ale zaistiť nám a ďalším ľuďom požehnania, ktoré je Boh ochotný udeliť, ale o ktoré musíme poprosiť, aby sme ich získali.

Modlíme sa k Otcovi v Kristovom mene (Ján 14:13–14; 16:23–24). Keď sú želania naše želaniami Kristovými, sme skutočne schopní modliť sa v Kristovom mene (Ján 15:7; NaZ 46:30). Potom prosíme o veci, ktoré sú správne, a tak ich Boh môže udeliť (3. Nefi 18:20). Niektoré modlitby zostávajú nezodpovedané, pretože v žiadnom smere nepredstavujú Kristove želanie, ale namiesto toho vyvierajú zo sebeckosti človeka (Jak. 4:3; NaZ 46:9). Ak prosíme Boha o nespravodlivé veci, obráti sa to v skutočnosti k nášmu odsúdeniu (NaZ 88:65).