Pomôcky pre štúdium
Eliáš
predchádzajúce ďalej

Eliáš

Starozákonný prorok, ktorý sa vrátil v neskorších dňoch, aby Josephovi Smithovi a Oliverovi Cowderymu udelil kľúče pečatiacej moci. Eliáš za svojich dní slúžil v severnom kráľovstve Izraela (1. Kr. 17–22; 2. Kr. 1–2). Mal veľkú vieru v Pána a je známy pre mnohé zázraky. Pán na jeho žiadosť tri a pol roka nezoslal dážď. Vzkriesil mladého chlapca a privolal oheň z nebies (1. Kr. 17–18). Židia stále čakajú na návrat Eliáša, pretože Malachiáš prorokoval, že sa vráti (Mal. 3:23). Počas židovskej Veľkej noci je stále pozvaným hosťom, kedy na neho čakajú otvorené dvere a neobsadené miesto pri stole.

Joseph Smith povedal, že Eliáš bol držiteľom pečatiacej moci Melchisedekovho kňazstva a bol posledným prorokom, ktorý ju mohol použiť pred dobou Ježiša Krista. Ukázal sa s Mojžišom na Vrchu premenenia a odovzdal kľúče kňazstva Petrovi, Jakubovi a Jánovi (Mat. 17:3). 13. apríla 1836 sa opäť zjavil spolu s Mojžišom a s ostatnými v chráme v Kirtlande v Ohiu a udelil rovnaké kľúče Josephovi Smithovi a Oliverovi Cowderymu (NaZ 110:13–16). To všetko bolo prípravou na druhý príchod Pána, ako sa o tom hovorí v Malachiášovi 3:23–24.

Moc Eliášova je pečatiaca moc kňazstva, skrze ktorú veci, ktoré sú zviazané alebo rozviazané na zemi, sú zviazané alebo rozviazané v nebi (NaZ 128:8–18). Dnes na zemi majú vyvolení služobníci Pána túto pečatiacu moc a vykonávajú spásne obrady evanjelia pre živých a za mŕtvych (NaZ 128:8).